Show simple item record

dc.contributor.authorDrobniak, Adam
dc.date.accessioned2017-10-09T13:36:24Z
dc.date.available2017-10-09T13:36:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22894
dc.description.abstractThis article focuses on issues related to inclusion of the business sector in the process of revitalization and socio-economic development of a city, in this case the city of Katowice. A broader engagement of the business sector, in the form of investment projects as well as building an ecosystem, determines the success of economic revitalization and the economic viability of crisis areas. The aim of this paper is to present the scale of business engagement in Katowice revitalization projects, as well to indentify the expectations of the business sector in relation to the processes of urban revitalization. In terms of methodology, the study is based on case studies and on focus group interviews (FGI) which were held with selected business sectors in Katowice in 2016.en_GB
dc.description.abstractArtykuł dotyczy zagadnień związanych z włączeniem sektora biznesu w proces rewitalizacji i społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta. Założeniem badawczym jest postulowane szersze zaangażowanie sektora biznesu w formie projektów inwestycyjnych, jak również tworzenie ekosystemu determinującego rewitalizację ekonomiczną i żywotność ekonomiczną obszarów kryzysowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie skali zaangażowania sektora biznesu w projekty rewitalizacyjne w Katowicach, a także identyfikacja oczekiwań sektora biznesu dotyczących procesów miejskiej rewitalizacji. W ujęciu metodycznym badania bazują na metodach: studiów przypadków, zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), które były prowadzone z wybranymi sektorami biznesu w Katowicach w 2016 roku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjectrevitalisationen_GB
dc.subjectparticipationen_GB
dc.subjectbusiness sectoren_GB
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectpartycypacjapl_PL
dc.subjectsektor biznesupl_PL
dc.titlePartycypacja biznesu w procesach rewitalizacji miasta – przykład Katowicpl_PL
dc.title.alternativeBusiness' participation in the city's revitalisation processes – the case of Katowiceen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[21]-32
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBielawska-Roepke P., Podejście zintegrowane i partycypacja w rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, [w:] M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji, Wyd. ECONOMICUS, Poznań 2008, s. 15.pl_PL
dc.referencesBoryczka E., Partycypacja społeczna, [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 116–117.pl_PL
dc.referencesDrobniak A., Polko A., Plac K., Analiza społeczno-ekonomiczna Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą strategiczną, Miasto Katowice, Katowice 2015.pl_PL
dc.referencesJarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Tom 4. IRM, Kraków 2009, s. 9.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 16.pl_PL
dc.referencesKoncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. KPZK PAN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 13 grudnia 2011 roku, s. 101.pl_PL
dc.referencesKrajowa polityka miejska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2015.pl_PL
dc.referencesKrajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 13 lipca 2010.pl_PL
dc.referencesNarodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesNowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesOsborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 343–345.pl_PL
dc.referencesParysek J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005, s. 166.pl_PL
dc.referencesPodgórniak-Krzykacz A., Local governance – czyli jak równoważyć zarządzanie miastem, [w:] Z. Przygodzki (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 30–31.pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesRykwert J., Pokusa miejsca: przyszłość i przeszłość miasta, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 15.pl_PL
dc.referencesStrategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012.pl_PL
dc.referencesUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z póź. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa o rewitalizacji, Dz.U. z 2015, poz. 1777 z póź. zm.pl_PL
dc.contributor.authorEmailadr@ae.katowice.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.45.02
dc.relation.volume45pl_PL
dc.subject.jelR58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record