Show simple item record

dc.contributor.authorSokołowicz, Mariusz
dc.date.accessioned2017-10-09T13:36:26Z
dc.date.available2017-10-09T13:36:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22897
dc.description.abstractThe economic perspective in the field of planning and governing cities has a tradition stretching back over two hundred years. This long period of time has allowed for the elaboration of a set of theses, assumptions and analytical perspectives, while at the same time enabling researchers to join them with other points of view concerning cities. The inclusion of this perspective remains particularly important in contemporary urban revitalization processes, which are characterized by the far-reaching diversity of urban users and urban ownership structures. The paper identifies the key challenges for the professionals designing changes in urban spaces aimed at their renewal, while at the same time incorporating the economic perspective. Among them, one can mention primarily the necessity to identify the needs of the urban space users as a starting point for any actions taken; the ability to reach relevant target groups and to open up dialogue with them; and last but not least identification of both the functional and ownership urban structures. These challenges should be perceived as the prerequisite conditions to ensure the effectiveness and efficiency of urban revitalization projects. Moreover, in a wider sense this paper indicates the need to incorporate revitalization projects in the overall context of the urban economy, which involves strengthening of the economic base of towns and cities as well as the search for effective sources of financing urban development.en_GB
dc.description.abstractPerspektywa ekonomiczna w problematyce projektowania miast i zarządzania nimi ma już niemal dwusetletnią tradycję. Okres ten pozwolił na wypracowanie szeregu tez, założeń i perspektyw analitycznych, pozwalających na łączenie ich z innymi punktami widzenia na zagadnienia rozwoju miast. Uwzględnienie tej perspektywy pozostaje szczególnie ważne w kontekście współczesnych przedsięwzięć rewitalizacji miast, które cechuje daleko idąca różnorodność użytkowników i struktur własnościowych. W niniejszym artykule zidentyfikowano kluczowe wyzwania dla osób projektujących zmiany przestrzeni miast z perspektywy ekonomicznej dla ich ponownego ożywienia. Istotna jest w tym przypadku konieczność identyfikacji potrzeb użytkowników przestrzeni jako punkt wyjścia do podejmowanych działań, umiejętność dotarcia do odpowiednich grup docelowych i prowadzenia dialogu z nimi oraz identyfikacja struktury funkcjonalnej i własnościowej jako warunków koniecznych dla zapewnienia skuteczności i efektywności działań rewitalizacyjnych. W szerszym ujęciu wskazano na konieczność wkomponowania rewitalizacji w ogólny kontekst gospodarki miasta, odwołujący się do wzmacniania jego bazy ekonomicznej oraz poszukiwania efektywnych źródeł finansowania rozwoju.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjectrevitalizationen_GB
dc.subjecturban economicsen_GB
dc.subjecturban functionsen_GB
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectekonomia miejskapl_PL
dc.subjectfunkcje miejskiepl_PL
dc.titleRewitalizacja miast z perspektywy ekonomicznej. Refleksje teoretyczne i ich konsekwencje dla praktyki planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnychpl_PL
dc.title.alternativeUrban revitalization from an economic perspective theoretical reflections and their practical implications for revitalization projectsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[57]-68
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAlonso W., A Theory of the Urban Land Market, „Papers and Proceedings of the Regional Science Association”, vol. 6 (1), 1960, s. 149–158.pl_PL
dc.referencesBarca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-Based Approach To Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, April 2009.pl_PL
dc.referencesBury P., Markowski T., Regulski J., Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.pl_PL
dc.referencesChristaller W., Ośrodki centralne w Południowych Niemczech, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” 1963, z. 1.pl_PL
dc.referencesEdwards M.E., Regional and Urban Economics and Economic Development. Theory and Methods, Auerbach Publications, Taylor and Francis Group, New York 2007.pl_PL
dc.referencesHoover E.M., Lokalizacja działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesLe Corbusier, La charte d’Athènes, 1933/1942, Editions Seuil Paris 1971.pl_PL
dc.referencesLorens P., Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej, [w:] P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Seria Miasto-Metropolia-Region, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesMajchrzak M., Gospodarka i polityka mieszkaniowa w gminach, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2007, s. 211–281.pl_PL
dc.referencesMcCann Ph., Urban and Regional economics, Oxford University Press 2001.pl_PL
dc.referencesO’Sullivan A., Urban Economics, McGraw Hill-Irwin, Nowy Jork 2007.pl_PL
dc.referencesRegulski J., Planowanie miast, PWE, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesRicardo D., On the Principles of Political Economy and Taxation, Londyn 1817, rozdział II.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M.E., Zasina J., Ekonomia miasta, [w:] A. Nowakowska (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 43–68.pl_PL
dc.referencesSokołowicz M.E., Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej. Przestrzeń – bliskość – instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesThünen H.J., Der isolierte Stadt in Beziehungen auf Landwirtschaft und Nazionalökonomie, Hamburg 1863.pl_PL
dc.referencesWoźniak W., Komu służą megaprojekty? „Miasto Ł” 12.11.2016, http://lodzkagazeta.pl/komu-sluza-megaprojekty/ (dostęp: 19.11.2016).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmariusz.sokolowicz@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.45.05
dc.relation.volume45pl_PL
dc.subject.jelR52
dc.subject.jelR53
dc.subject.jelR58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record