Show simple item record

dc.contributor.authorSzmytkie, Robert
dc.contributor.authorNowak, Bartosz
dc.date.accessioned2018-02-19T15:21:00Z
dc.date.available2018-02-19T15:21:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24090
dc.description.abstractThe aim of this paper is to identify morphological transformation trends undergoing currently in rural settlements located in the Wrocław suburban zone. The article focuses on changes in original spatial layouts of rural settlements caused by intensive building activities, leaving out the physiognomic aspect of those processes. Considering the aim of the paper, the following research questions seem justified: (1) whether it is possible to describe morphological transformations in rural settlements according to a clearly defined scheme, as well as (2) whether intensive building activity in the vicinity of a city leads to unification of spatial layouts o f suburban rural settlements. A detailed analysis was conducted in 34 settlements, which, during the post-war period, were subject to the most intensive morphological transformations. In order to analyze morphological changes, graph theory was applied. Basing on the analysis of layout changes in settlements located in the Wrocław suburban zone, the following conclusions can be drawn:– The first stage of suburbanization, commenced in the second half 19th century, was considerably inhibited by the changes in the political-economic situation after 1945. During this period, the intensity of morphological transformations decreased, while their spatial scope was limited only to single settlements. The second stage of intensive suburbanization began with the socio-economic transformation after 1989. It contributed to significant changes in the suburban landscape, caused by intensive building activity. Simple settlement forms, typical for rural areas, were transformed into complex forms, different from those of characteristic rural landscape, which are typical for the outskirts of big cities.– Morphological transformations of rural settlements located in the suburban areas are heavily diverse in the scope of the character and intensity of changes. Considerable development of spatial layout in some rural settlements resulted in its complication (as a result of a significant increase in the number of urban blocks). In other rural settlements, the value of graph development index considerably decreased, which is a sign of a gradual dispersion of development in those areas. Nevertheless, the introduction on similar urban models in suburban areas did not result in unification of spatial layouts of rural settlements.– The main factors differentiating the character and dynamics of spatial changes in the Wrocław suburban zone are: distance from the city and location in the vicinity of transport routes, which influence their communication accessibility and time necessary for the commute to the city. What is also important, is the original morphogenetic type of particular settlements and topographic determinants, which influence the possibility of further development of their spatial layouts.en_GB
dc.description.abstractZasadniczym celem opracowania jest identyfikacja głównych kierunków przeobrażeń morfologicznych, jakim podlegają miejscowości leżące w strefie podmiejskiej Wrocławia. Stwierdzono, że głównymi skutkami intensywnego ruchu budowlanego na tym obszarze są: transformacja pierwotnych układów przestrzennych podmiejskich wsi, zmiany fizjonomiczne związane z wprowadzeniem na obszary podmiejskie nowej, odmiennej dla wsi zabudowy i powstanie nowego typu krajobrazu – krajobrazu podmiejskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 29; 29
dc.subjectmorphological transformationsen_GB
dc.subjectgraph theoryen_GB
dc.subjectsuburban zoneen_GB
dc.subjectsuburbanizationen_GB
dc.subjectWrocław cityen_GB
dc.subjectprzeobrażenia morfologicznepl_PL
dc.subjectteoria grafówpl_PL
dc.subjectstrefa podmiejskapl_PL
dc.subjectsuburbanizacjapl_PL
dc.subjectWrocławpl_PL
dc.titlePrzeobrażenia morfologiczne wsi w strefie podmiejskiej Wrocławiapl_PL
dc.title.alternativeMorphological transformations of rural settlements in the suburban zone of the Wrocław cityen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[47]-64
dc.contributor.authorAffiliationZakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Wrocławski
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBagińska J., Szmytkie R., 2009, Zmiany ludnościowe w strefach podmiejskich dużych miast Polski, [w:] Kamińska W., Mularczyk M. (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarów wiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiegow Kielcach, Kielce: 9–17.pl_PL
dc.referencesBański J., 2008a, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] Jezierska-Thole A., Kozłowski L. (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiegow Polsce, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń: 29–44.pl_PL
dc.referencesBański J., 2008b, Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego, „Studia Obszarów Wiejskich”, 14, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBański J., 2012, Problematyka definicji i zasięgu przestrzennego obszarów wiejskich i stref podmiejskich, „Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum”, 11/3:5–15.pl_PL
dc.referencesBatty M., Chin N., Besussi E., 2002, State of the Art Review of Urban Sprawl Impacts and Measurement Techniques, Deliverable Report D1, SCATTER, European Commission,www.casa.ucl.ac.uk/scatter/download/Scatter_D1.pdf.pl_PL
dc.referencesDrobek W., 1999, Rola miast zdegradowanych w sieci osadniczej Śląska, Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu, Opole.pl_PL
dc.referencesDymitrow M., 2012, The Hidden Face of Urbanity. Morphological Differentiation of Degraded and Restituted Towns in Poland in the Context of the Efficacy of the National Administrative System, Degree Project for Master of Science, University ofGothenburg, Gothenburg.pl_PL
dc.referencesGonda-Soroczyńska E., 2009, Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 4: 149–165.pl_PL
dc.referencesKajdanek K., 2011, Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Wydawnictwo Nomos, Kraków.pl_PL
dc.referencesKansky K.J., 1963, Structure of Transport Networks: Relationships between Network Geometry and Regional Characteristics, University of Chicago, Department ofGeography, Research Papers 84, Chicago.pl_PL
dc.referencesLisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje, [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, 1, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa: 221–280.pl_PL
dc.referencesMaleszka W., Szmytkie R., 2009, Zmiany ludnościowe w strefie podmiejskiej Wrocławia, [w:] Kamińska W., Mularczyk M. (red.), Współczesne procesy urbanizacji obszarówwiejskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce: 19–34.pl_PL
dc.referencesMayer M., Szmytkie R., 2014, Kształtowanie się stref podmiejskich wokół miast średniej wielkości (studia przypadków z regionu południowo-zachodniego), [w:] Jezierska-Thöle A., Biczkowski M. (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. 2: Wielofunkcyjność obszarów wiejskich, WydawnictwoNaukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 21–152.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1985, Przemiany morfologiczne osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Wrocławia. Metoda analizy, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”,5: 103–122.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1995, Strefa miejska i peryferie w powiększającym się terytorialnie Wrocławiu, VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź: 17–23.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 1996, Struktura morfologiczna peryferyjnych osiedli Wrocławia, „Prace Instytutu Geograficznego. Seria B: Geografia Społeczna i Ekonomiczna”, 14, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1904: 53–61.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2001, Współczesne osiedla willowe wrocławian – kontynuacja procesu, zmienność formy, [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (cz. 2), XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 187–198.pl_PL
dc.referencesMiszewska B., 2002, Wsie jako jądra genetyczne osiedli wrocławskich, „Rocznik Wrocławski”, 8: 107–119.pl_PL
dc.referencesNamyślak B., Sikorski D., 2010, Wybrane cechy zasobów mieszkaniowych we Wrocławiu w aglomeracji wrocławskiej, [w:] Słodczyk J., Dembicka-Niemiec A. (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, „Studia Miejskie”,2: 181–192.pl_PL
dc.referencesÖre O., 1966, Wstęp do teorii grafów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSoule D.C. (red.), 2006, Urban Sprawl – a Comprehensive Reference Guide, Greenwood Press, London.pl_PL
dc.referencesStraszewicz L., 1985, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica”, 5: 7–16.pl_PL
dc.referencesSudra P., 2016, Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl, „Przegląd Geograficzny”, 88 (2): 247–272.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2009, Miasta-zlepieńce na Śląsku Dolnym i Opolskim, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego”, 6, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2011, Osiedla wiejskie w granicach administracyjnych dużego miasta (przykład Wrocławia), [w:] Słodczyk J. (red.), Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, „Studia Miejskie”, 3: 159–186.pl_PL
dc.referencesSzmytkie R., 2014, Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek osadniczych, „Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego”, 35, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzulc H., 1963, Osiedla podwrocławskie na początku XIX wieku, Monografie Śląskie, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTinkler K.J., 1977, An Introduction to Graph Theoretical Methods in Geography, Concepts and Techniques in Modern Geography, 14.pl_PL
dc.referencesWesołowska M., 2006, Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego, „Studia Obszarów Wiejskich”, 10, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWięcław-Michniewska J., 2006, Krakowskie suburbia i ich społeczność, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesWójcik M., 2006, Przemiany siedlisk wsi pod wpływem urbanizacji we wschodnim paśmie aglomeracji łódzkiej (koluszkowsko-brzezińskim), „Acta Universitatis Lodziensis.Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 7: 201–213.pl_PL
dc.referencesZagożdżon A., 1970, Metody grafowe w badaniach osadniczych ze szczególnym uwzględnieniem morfologii siedlisk, „Przegląd Geograficzny”, 42 (2): 335–348.pl_PL
dc.referencesZagożdżon A., 1977, Wykorzystanie metod i technik grafowych w analizie struktur przestrzennych, [w:] Chojnicki Z. (red.), Metody ilościowe i modele w geografii, PWN, Warszawa: 158–169.pl_PL
dc.referencesZathey M., 2002, Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich, [w:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź: 165–174.pl_PL
dc.contributor.authorEmailrobert.szmytkie@uwr.edu.pl
dc.contributor.authorEmailbartek.911@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.29.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record