Show simple item record

dc.contributor.authorPaszke, Monika
dc.date.accessioned2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.available2018-06-22T13:53:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25166
dc.description.abstractThe main aim of the research is to present the essence Community‑supported agriculture (CSA) concept by illustrating the application of this idea in sustainable development in rural areas in Poland. The article focuses on pointing out the determinants for the development of CSA and gives some examples of using this concept in other countries. Based on the analyzed literature of the subject, both Polish and foreign, the basic assumptions and objectives of the concept are presented as well as the barriers of development and the expected results. CSA is a relatively new concept in Poland. However, it’s implementation may contribute to solving the problem of green jobs and dynamic development of rural areas while preserving the environment.en_GB
dc.description.abstractPodstawowym celem pracy jest przedstawienie istoty koncepcji Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS) przez zobrazowanie zastosowania tej idei w rozwoju zrównoważonym na obszarach wiejskich w Polsce. W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu uwarunkowań dla rozwoju RWS oraz podano przykłady wykorzystania tej koncepcji w innych państwach. Na podstawie przeanalizowanej literatury przedmiotu, zarówno polskiej, jak i zagranicznej, przedstawiono podstawowe założenia i cele koncepcji, a także bariery rozwoju i oczekiwane rezultaty. RWS jest stosunkowo nową koncepcją na terenie Polski, jednakże jej wdrażanie może przyczynić się do rozwiązania problemu tzw. zielonych miejsc pracy oraz zdynamizowania rozwoju obszarów wiejskich przy zachowaniu troski o środowisko naturalne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4
dc.subjectcommunity‑supported agricultureen_GB
dc.subjectsustainable developmenten_GB
dc.subjectgreen joben_GB
dc.subjectgreen economyen_GB
dc.subjectRolnictwo Wspierane przez Społecznośćpl_PL
dc.subjectrozwój zrównoważonypl_PL
dc.subjectzielone miejsca pracypl_PL
dc.titleRola Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność w rozwoju zrównoważonympl_PL
dc.title.alternativeThe Role of Community‑Supported Agriculture in Sustainable Developmenten_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[55]-67
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, SKN Gospodarki Żywnościowej
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBarłowska J., Wolanciuk A., Idec J., Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata, „Przegląd Hodowlany” 2017, nr 2.pl_PL
dc.referencesBrown C., Miller S., The Impact of local: a review of research on farmers markets and community supported agriculture, „American Journal of Agricultural Economics” 2008, vol. 90, issue 5.pl_PL
dc.referencesCiobanu C., Trzaskowski P., Rolnictwo Wspierane przez Społeczność. Budując sojusz między miastem a wsią, 2017, https://cohabitat.net/blog/rolnictwo‑wspierane‑przez‑spolecznosc‑budujac‑sojusz‑miedzy‑miastem‑i‑wsia (dostęp: 9.05.2017).pl_PL
dc.referencesJarocka M., Olszewska J., Żywność, ludzie, środowisko, IGO, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesKryk B., Czas na zielone kołnierzyki, „Ekonomia i Środowisko” 2012, nr 3(50).pl_PL
dc.referencesKryk B., Relacje ekonomii społecznej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, „Ekonomia i Środowisko” 2012, nr 3(43).pl_PL
dc.referencesOleszko‑Kurzyna B., Rozwój zrównoważony rolnictwa wobec wymagań UE w zakresie ochrony środowiska, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2008, t. 98, z. 4.pl_PL
dc.referencesOlszewska J., Trzaskowski P., Rolnictwo Wspierane przez Społeczność, partnerstwo między rolnikami a konsumentami, IGO, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesPolska Zielona Sieć, Alternatywne systemy żywnościowe: Rolnictwo Wspierane przez Społeczność, 2014, http://dlaklimatu.pl/alternatywne‑systemy‑zywnosciowe‑rolnictwo‑wspierane‑przez-spolecznosc/ (dostęp: 10.05.2017).pl_PL
dc.referencesRadziewicz J., Rolnictwo Wspierane przez Społeczność – zdrowa żywność od rolnika, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny” 2016, http://rme.cbr.net.pl/index.php/wiadomosci‑rolnicze/573‑archiwum‑rme/marzec‑kwiecien‑nr–72/wiadomosci‑rolnicze/870‑rolnictwo‑wspierane‑przez‑spolecznosc‑rws‑zdrowa‑zywnosc‑prosto‑od‑rolnika (dostęp: 8.05.2017).pl_PL
dc.referencesRumińska A., Rolnictwo Wspierane Społecznie, 2017, http://dolnoslaskosc.pl/rolnictwo‑wspierane-spolecznie,1238.html (dostęp: 10.05.2017).pl_PL
dc.referencesRutkowska‑Podołowska M., Popławski Ł., Rolnictwo a zielone miejsca pracy, „Studia i Prace WNEiZ US” 2016, nr 44/3.pl_PL
dc.referencesSchnell S.M., Food with a Farmer’s Face: Community‑Supported Agriculture in the United States, „Geographical Review” 2007, vol. 97, nr 4.pl_PL
dc.referencesSchulz M., Oczekiwania konsumentów na rynku produktów prozdrowotnych i przyjaznych dla środowiska, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45.pl_PL
dc.referencesSubotkiewicz P., Rolnictwo wspierane przez społeczność to szansa na przetrwanie małych gospodarstw rolnych, 2015, http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/sprzedaz‑zywnosci/item/44701‑rolnictwo‑wspierane‑przez‑spolecznosc‑to‑szansa‑na‑przetrwanie‑malych‑gospodarstw‑rolnych (dostęp: 3.05.2017).pl_PL
dc.referencesŚlusarz M., Kto i gdzie kupi ziemię? Ministerstwo odpowiada, 2016, http://www.strefaagro.echodnia.eu/artykul/kto‑i‑gdzie‑kupi‑ziemie‑ministerstwo‑odpowiada (dostęp: 15.05.2017).pl_PL
dc.referencesUlica Ekologiczna, Locavore – myśl globalnie, jedz lokalnie, 2014, http://ulicaekologiczna.pl/kuchnia/locavore‑mysl‑globalnie‑jedz‑lokalnie (dostęp: 18.06.2017).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesWasilik K., Idea Fair Trade. W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2015, nr 38.pl_PL
dc.referencesWspieraj Rolnictwo, RWS‑y w Polsce, 2017, http://www.wspierajrolnictwo.pl/rwsy‑w‑polsce (dostęp: 5.05.2017).pl_PL
dc.referencesŻmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, „Polityka Gospodarcza w Okresie Transformacji i Kryzysu” 2014, nr 166.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonikapaszke@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.49.04
dc.relation.volume49pl_PL
dc.subject.jelQ13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record