Show simple item record

dc.contributor.authorGwara, Ewelina Ewa
dc.contributor.editorPsyk-Piotrowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2019-11-19T11:58:51Z
dc.date.available2019-11-19T11:58:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGwara E. E., Nowe koncepcje zarządzania gminą szansą na optymalną współpracę międzysektorową, [w:] Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Psyk-Piotrowska E. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 95-116, doi: 10.18778/7969-498-3.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-498-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30774
dc.description.abstractThe chapter presents new concepts of management of the municipality known as New Public Management, Governance and Good Governance. One of the manifestations of the implementation of the concept of Governance in local governments is to build positive relationships with NGOs. The basis of these relations is the creation of programs of cooperation with NGOs. The basis of such programs is structured report prepared by the Collegium Civitas is a Model of cooperation of public administration and non-governmental organizations, outlining standards of intersectoral cooperation. An increasing number of municipalities realize the benefits that optimal cross-sector cooperation can bring. The example ranking “Friendly Local Government” and its results shows the effects of test implementation of the concept of Good Governance in local government units. Results Achieved by the selected municipalities Podkarpackie voivodship show that more and more governments transformed from a bureaucratic management style to partnership.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPsyk-Piotrowska E. (red.), Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectLocal governmentpl_PL
dc.subjectNGOspl_PL
dc.subjectcooperationpl_PL
dc.subjectNew Public Managementpl_PL
dc.subjectGovernancepl_PL
dc.subjectNew Governancepl_PL
dc.subjectsamorząd lokalnypl_PL
dc.subjectorganizacje pozarządowepl_PL
dc.subjectwspółpracapl_PL
dc.subjectnowe zarządzanie publicznepl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectnowe zarządzaniepl_PL
dc.titleNowe koncepcje zarządzania gminą szansą na optymalną współpracę międzysektorowąpl_PL
dc.title.alternativeNew municipality management concepts as an opportunity for optimal cross-sectoral cooperationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number95-116pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Wsi i Miastapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-499-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteZainteresowania naukowe związane z socjologią obszarów wiejskich. Ukończyła studia socjologiczne w Uniwersytecie Łódzkim w 2011 r. i jest doktorantką socjologii w Katedrze Socjologii Wsi i Miasta UŁ. Praca magisterska pt. Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych realizowane w wybranych gminach powiatu radomszczańskiego napisana pod kierunkiem profesor dr hab. Elżbiety Psyk-Piotrowskiej. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe wypełnianie swoich obowiązków otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – Medal za „Chlubne Studia”. Rada Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ przyznała Jej nagrodę za zaangażowanie społeczne i osiągnięcia naukowe. Temat rozprawy doktorskiej brzmi: Postulowane a rzeczywiste formy współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym w województwie mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Jest autorką i współautorką około dziesięciu publikacji dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, a także odnoszących się do problematyki socjologii medycyny.pl_PL
dc.referencesDutkiewicz M., Makowski G., 2011, Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje, MPiPS, Warszawapl_PL
dc.referencesFilipiak B., Kogut A., Szewczuk A., 2005, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Szczecinpl_PL
dc.referencesFrączak P., Rogaczewska M., Wygnański K., 2005, Głos w dyskusji na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, http://www.dialogspoleczny.engo.pl/files/dialogspoleczny.engo.pl/public/Piotr/glos.pdf (dostęp: 30.09.2014 r.)pl_PL
dc.referencesHausner J., 2002, Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. 2, J. Hausner, M. Kukiełka (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Krakówpl_PL
dc.referencesIzdebski H., Kulesza M., 2004, Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, wyd. 3 rozszerzone, Wydawnictwo Liber, Warszawapl_PL
dc.referencesKrynicka H., 2006, Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New public management), Instytut Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie, Sulechówpl_PL
dc.referencesKulesza M., Sześciło D., 2013, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, LEX, Warszawapl_PL
dc.referencesLeś E. (red.), 2010, Analiza porównawcza modeli współpracy administracji publicznej z organizacjami non profit w wybranych państwach Unii Europejskiej. Ekspertyza, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawapl_PL
dc.referencesLisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E., 2011, Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowicepl_PL
dc.referencesLynn L. E., 1998, The New Public Management: How to Transform a Theme into a Legacy, „Public Administration Review”, vol. 58, No 3, May/Junepl_PL
dc.referencesŁoś-Tomiak A., 2009, Organizacje pozarządowe czynnikiem sprawczym społeczeństwa obywatelskiego, [w:] A. Chodubski, L. Kacprzak, K. Pająk (red.), Instytucje Państwa a społeczeństwo obywatelskie, PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Piłapl_PL
dc.referencesMazur S., 2005, Historia administracji publicznej, [w:] J. Hausner (red.) Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawapl_PL
dc.referencesModel współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, 2012, ISP, Warszawapl_PL
dc.referencesMoroń D., 2012, Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławpl_PL
dc.referencesOchnio M., 2012, Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Management) – podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, Stowarzyszenie Instytutu Zmian, Warszawapl_PL
dc.referencesPająk K., 2003, Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty jego funkcjonowania, Bydgoszczpl_PL
dc.referencesPająk K., 2006, Samorząd terytorialny w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Piłapl_PL
dc.referencesPiekara A., 2000, Samorządność. Samorząd. Rozwój, Warszawapl_PL
dc.referencesPlichta J., 2009, Zadania i funkcje organizacji pozarządowych w realizacji koncepcji dobrego rządzenia, Wydawnictwo L & Techtrading Sp. z o. o., Warszawapl_PL
dc.referencesPrzewłocka J., 2011, Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w 2009 roku. Raport z badań, Warszawapl_PL
dc.referencesSakowicz M., 2007, Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Warszawapl_PL
dc.referencesSupernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, http://www.supernat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_ new_public_management.html (dostęp: 7.06.2014 r.)pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)pl_PL
dc.referencesWojnicki J., 2003, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtuskpl_PL
dc.referenceshttp://poradnik.ngo.pl/x/340593 (dostęp: 21.07.2014 r.)pl_PL
dc.referenceshttp://administracja.ngo.pl/files/administracja.ngo.pl/public/badania/Partnerski_samorzad_2010.pdf (dostęp: 21.07.2014 r.)pl_PL
dc.referenceshttp://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/748554.html (dostęp: 21.07.2014 r.)pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-498-3.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe