Redakcja Naukowo-Dydaktyczna: Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz), Marcin Wójcik

Rada Redakcyjna: Marek Koter (przewodniczący), Stanisław Liszewski, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Elżbieta Dziegieć, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Marek Sobczyński, Andrzej Suliborski, Tomasz Kaczmarek, Annegret Haase, Rene Matlovič, Bohdan Posatskyy, Tadeusz Siwek, Alessandro Vitale

Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Jan Wendt

CONTENT


 1. Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych (Post modern city. Perspective of geographical researches)
  K. Rembowska
 2. Procesy globalizacji jako geneza kreowania globalnej przestrzeni gospodarczej (Globalisation processes as origin of global economical space creation)
  M. Rosińska
 3. Problematyka genezy i ewolucji funkcji miast w świetle literatury (The problems of genesis and evolution of functional structure of the cities according to the literature)
  M. Jasnosz
 4. Hotspoty jako element przestrzeni informatycznej w miastach (Hotspots as an element of information area in cities)
  W. Retkiewicz
 5. Ludność rdzenna - Aborygeni australijscy (Indigenous people - Aboriginal Australians)
  A. Janiszewska, E. Klima
 6. Mniejszość litewska w Polsce i jej wpływ na relacje między krajem zamieszkania a "zagraniczną ojczyzną" (Lithuanian minority in Poland and its influence on relations between rewident country and foreign motherland)
  A. Rykała
 7. Rozwój osadnictwa wiejskiego w regionie łódzkim (The development of rural settlement in the region of Łódź)
  M. Wójcik
 8. Obrót nieruchomościami gruntowymi na terenie Łodzi (Land turnover in Łódź)
  J. Dzieciuchowicz
 9. Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi (The image of the urban environment of Łódź by women and men)
  P. Tobiasz-Lis
 10. Recenzja: Humphrey C., Vitebsky P., Architektura i sacrum, Świat Książki, Warszawa, 2005
  E. Klima

Recent Submissions

 • Recenzja: Humphrey C., Vitebsky P., Architektura i sacrum, Świat Książki, Warszawa, 2005 

  Klima, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
 • Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi 

  Tobiasz-Lis, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  W artykule zaprezentowano obraz wyobrażeń przestrzeni Łodzi kobiet i mężczyzn uzyskany na podstawie badań prowadzonych w latach 2004–2006. Wyobrażenie miasta rozumiane jest jako subiektywny obraz przestrzeni, który może ...
 • Obrót nieruchomościami gruntowymi na terenie Łodzi 

  Dzieciuchowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Opracowanie to traktuje przede wszystkim o obrocie nieruchomościami gruntowymi w Łodzi, rozpatrywanym na tle całego rynku nieruchomości, z uwzględnieniem warunków ogólnopolskich i odwołaniem się do teoretycznych postaw ...
 • Rozwój osadnictwa wiejskiego w regionie łódzkim 

  Wójcik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  W artykule skoncentrowano się na procesach rozwoju osadnictwa wiejskiego w województwie łódzkim w kontekście głównych uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-gospodarczych. W poszczególnych częściach opracowania określono ...
 • Mniejszość litewska w Polsce i jej wpływ na relacje między krajem zamieszkania a "zagraniczną ojczyzną" 

  Rykała, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  W artykule podjęto próbę analizy niezwykle aktywnej, opartej przede wszystkim o powszechność ruchu artystycznego i rozwój narodowego szkolnictwa, działalności polskich Litwinów oraz wpływu, jaki posiadający wysoki stopień ...
 • Ludność rdzenna - Aborygeni australijscy 

  Janiszewska, Anna; Klima, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Artykuł poświęcony jest jednej z grup ludności rdzennej – Aborygenom australijskim. Jego celem jest wykazanie odmienności kulturowych, demograficznych i ekonomicznych tej społeczności. Dodatkowo porównane zostaną różne ...
 • Hotspoty jako element przestrzeni informatycznej w miastach 

  Retkiewicz, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Spośród wielu możliwych sposobów łączenia się z Internetem, w ostatnich latach szczególnego znaczenia nabiera dostęp bezprzewodowy. Zapewnia on użytkownikom sieci korzystanie z jej zasobów praktycznie w każdym miejscu w ...
 • Problematyka genezy i ewolucji funkcji miast w świetle literatury 

  Jasnosz, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Celem artykułu jest przedstawienie problematyki genezy i ewolucji funkcji i struktury funkcjonalnej miast w kontekście postępującej reorientacji dotychczasowych teorii funkcjonalnych. Z drugiej strony artykuł prezentuje, ...
 • Procesy globalizacji jako geneza kreowania globalnej przestrzeni gospodarczej 

  Rosińska, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Celem artykułu jest przedstawienie czynników decydujących o charakterze współczesnego otoczenia biznesowego oraz próba wskazania elementów konstytuujących globalną przestrzeń gospodarczą XXI w. Artykuł został podzielony ...
 • Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych 

  Rembowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
  Miasto postindustrialne jest wypadkową różnorodnych wpływów, stąd konieczna jest rekonstrukcja całościowej jego wizji. Jednocześnie jest ono w stanie płynności i niezrównowa- żenia, co podważa statystyczne i ilościowe ...