Tytuł zeszytu: Wybrane problemy badawcze geografii politycznej
Redaktor zeszytu: Marek Sobczyński

CONTENT


 1. Wprowadzenie - rozwój geografii politycznej, jej ranga pośród dyscyplin geograficznych i współczesne nurty badawcze
  Marek Sobczyński
 2. Social planning and European contact areas: political geography in place (Planowanie społeczne w europejskich obszarach stykowych: geografia polityczna miejsca)
  Milan Bufon
 3. Kwestia językowa a kształtowanie się politycznej mapy Europy i świata. Tendencje ogólne i najnowsze zmiany (The language question and the shaping of the political map of Europe and the world. General tendencies and the latest changes)
  Roman Szul
 4. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce z perspektywy geografii politycznej (National and ethnic minorities in Poland from the perspective of political geography)
  Andrzej Rykała
 5. Struktura narodowościowa Polski w badaniach geograficznych (The ethnic structure of Poland in geographical research)
  Marek Barwiński
 6. Roman Umiastowski - zapomniany polski geograf (Roman Umiastowski - a forgotten Polish geographer)
  Piotr Eberhardt
 7. Polska - kilka uwag na temat rozwoju granic, spójności terytorium i zmian położenia geopolitycznego w latach 1667-2014 (Poland - a few remarks on the development of its borders, territorial consistency and changes in its geopolitical position between 1667 and 2014)
  Marcin Wojciech Solarz
 8. Historyczne uwarunkowania rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk na obszarze Polski (Conditions of historical development of Transport corridor Baltic-Adriatic in the area of Poland)
  Szymon Wiśniewski
 9. Znaczenie czynników prawno-politycznych w procesie kształto-wania wiejskiej sieci osadniczej dawnego województwa łęczyckiego i sieradzkiego w okresie przedrozbiorowym (The role of legal and political factors in the process of development of rural settlement network in the pre-partition Łęczyca and Sieardz voivodeships)
  Tomasz Figlus
 10. Współczesna sytuacja mniejszości polskiej na Łotwie - ujęcie geograficzno-polityczne (Contemporary situation of Polish minority in Latvia - geographical-political approach)
  Katarzyna Leśniewska
 11. Nowy ład na Antylach Holenderskich (New governance in Dutch Antilles)
  Ryszard Żelichowski
 12. States and nations compared. The case of Kosovo and Ukraine versus global politics (Porównanie państw i narodów. Sprawy Kosowa i Ukrainy w polityce światowej)
  Antonio Violante
 13. Uwarunkowania procesu transfor-macji na Ukrainie (The determinants of the process of transformation in Ukraine)
  Tomasz Michalski, Aleksander Kuczabski

Recent Submissions