Redakcja Naukowo-Dydaktyczna:Jerzy Dzieciuchowicz (redaktor), Mariusz Kulesza (z-ca redaktora), Agnieszka Rochmińska (sekretarz)
Rada Redakcyjna:Marek Koter, Stanisław Liszewski, Andrzej Werwicki, Elżbieta Dziegieć, Tadeusz Marszał, Andrzej Matczak, Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
Redaktor zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Krystian Heffner

CONTENT


 1. Podejście kulturowe - szansa na integrację geografii człowieka. (The Polish human geography is the culturalistic conception)
  K. Rembowska
 2. Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym - zarys problematyki. (Geographical and sociological aspects of borderland - an outline of main issues)
  M. Barwiński
 3. Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięćdziesiątych. (The processes of disindustrialization in the Łódź urban agglomeration in the 1990s)
  E. Marczyńska-Witczak, W. Starzyńska
 4. Transformacja a rynek pracy i bezrobocie w powiecie bielskopodlaskim. (The labour market and unemployment in the Biała Podlaska District in the period of economic transformation)
  M. Pirveli
 5. Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna. (The development, structure and spatial distribution of the housing resources in Łódź)
  J. Dzieciuchowicz
 6. Rozwój przestrzenny Nowego Miasta nad Pilicą. (The town planning of Nowe Miasto nad Pilicą)
  M. Kulesza, A. Walkiewicz
 7. Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza. (Configuration socio-spatial structure people of the town Sieradz)
  K. Rembowska, A. Ślipek
 8. Przestrzeń społeczna małego miasta w Polsce środkowej: przykład Głowna i Strykowa. (Social space of a small town in Central Poland. The case of Głowno and Stryków)
  J. Kaczmarek, R. Allman
 9. Głowno i jego związki z regionem. (Głowno and its regional interactions)
  J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz
 10. In memoriam - Ewa Marczyńska-Witczak (1948-2000)
  A. Retkiewicz

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Przestrzeń społeczna małego miasta w Polsce środkowej: przykład Głowna i Strykowa 

  KACZMAREK, JACEK; Allman, Rod (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  W artykule zaprezentowano dwa sposoby postępowania badawczego przy analizowaniu przestrzeni społecznej. Pierwszy z nich nawiązuje do obiektywnych studiów nad środowiskiem geograficznym, zaś drugi eksponuje podejście ...
 • Transformacja a rynek pracy i bezrobocie w powiecie bielskopodlaskim 

  Pirveli, Marika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Niniejszy tekst stanowi analizę wyników badań terenowych dotyczących rynku pracy i bezrobocia w powiecie bielskopodlaskim. Rynek pracy badano poprzez wywiad ankietowy wybranych podmiotów gospodarczych, reklamujących się ...
 • Zasoby mieszkaniowe Łodzi: rozwój, struktura przedmiotowa i przestrzenna 

  Dzieciuchowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  W artykule przedstawiono rozwój oraz strukturę przedmiotową i przestrzenną zasobów mieszkaniowych Łodzi, z uwzględnieniem kompleksowej oceny i typologii standardu mieszkaniowego jednostek urbanistycznych.
 • Głowno i jego związki z regionem 

  Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Praca dotyczy powiązań regionalnych niewielkiego szesnastotysięcznego Głowna, miasta w województwie łódzkim, położonego 30 km od Łodzi. W pracy wykorzystano materiały zebrane w 1996 r. w czasie studenckich ćwiczeń ...
 • Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne mieszkańców Sieradza 

  Rembowska, Krystyna; Ślipek, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Przedmiotem niniejszego opracowania jest struktura społeczno-przestrzenna Sieradza oraz jej uwarunkowania społeczno-polityczne, związane głównie z realizowaniem przez państwo określonej polityki mieszkaniowej. Efektem ...
 • In memoriam - Ewa Marczyńska-Witczak (1948-2000) 

  Retkiewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
 • Rozwój przestrzenny Nowego Miasta nad Pilicą 

  Kulesza, Mariusz; Walkiewicz, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  W pracy przedstawiono etapy rozwoju przestrzennego Nowego Miasta nad Pilicą na tle historii ośrodka, podkreślając w szczególności okresy morfologiczno-urbanistyczne, które dla tego rozwoju miały wpływ decydujący.
 • Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięćdziesiątych 

  Marczyńska-Witczak, Ewa; Starzyńska, Wacława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  W artykule poddano analizie procesy transformacji gospodarczej zachodzące w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ich cechy oraz tempo przemian oraz porównano je z analogicznymi procesami występującymi wcześniej w ...
 • Podejście kulturowe - szansa na integrację geografii człowieka 

  Rembowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  Punktem wyjścia tego artykułu jest refleksja nad kondycją współczesnej geografii społeczno- -ekonomicznej, polskiego odpowiednika geografii człowieka. Ten dział geografii składa się obecnie ze zbioru wyspecjalizowanych, ...
 • Pogranicze w ujęciu geograficzno-socjologicznym - zarys problematyki 

  Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002)
  W artykule zawarto próbę analizy problematyki pogranicza - zwłaszcza narodowego - uwzględniając jego aspekt geograficzny, historyczny, polityczny, etniczny, społeczny i kulturowy. Z uwagi na bardzo szeroki i wieloznaczny ...