CONTENT

 1. Conditions For The Development Of Polish Agriculture In The Context Of Globalization And European Integration / Uwarunkowania Rozwoju Polskiego Rolnictwa W Warunkach Globalizacji I Integracji Europejskiej
  Edyta Dworak, Maria Magdalena Grzelak
 2. Poland’s Innovativeness Against The Background Of EU Countries (Recent Research Results) / Innowacyjność Polski Na Tle Krajów Ue (Najnowsze Wyniki Badań)
  Bożena Mikołajczyk
 3. Tax Competition Or Tax Coordination? What Is Better For The European Union? / Konkurewncja Podatkowa Czy Koordynacja Podatków? Co Jest Lepsze Dla Unii Europejskiej?
  Joanna Działo
 4. Is There A Stable Long-run Relationship Between Unemployment And Productivity? / Czy Istnieje Stabilny Długookresowy Związek Między Bezrobociem A Produktywnością?
  João Tovar Jalles
 5. The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Układ Stowarzyszeniowy Ue – Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?
  Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 6. Convergence Across Polish Regions, 2005–2011 / Konwergencja Pomiędzy Regionami Polski, 2005–2011
  Łukasz Piętak
 7. The Jessica Initiative: An Instrument for Urban Sustainable Development. Examples of Urban Regeneration in Silesia (Poland) and Central Moravia (Czech Republic) / Inicjatywa Jessica Jako Instrument Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Miast. Przykłady Rewitalizacji Obszarów Miejskich Na Śląsku I W Środkowych Morawach
  Katarzyna Tarnawska, Janusz Rosiek
 8. The Relationship Between Supervisory Board And Management And Their Communication Processes In Publicly Listed Companies In Poland / Relacje Między Radą Nadzorczą I Zarządem Oraz Proces Ich Komunikacji W Praktyce Spółek Publicznych W Polsce
  Jacek Gad
 9. Non-formal Learning And The Acquisition Of Skills – How Does The EU Support Youth Employment? / Edukacja Pozaformalna I Nabywanie Umiejętności – W Jaki Sposób Unia Europejska Wspiera Zatrudnienie Młodzieży?
  Małgorzata Wochowska

Recent Submissions