TABLE OF CONTENTS

1. Introduction
Jerzy Gajdka
2. Authorized Capital as a Risk Management Tool in Emerging Economies. The Case of Poland / Kapitał docelowy jako narzędzie zarządzania ryzykiem w gospodarkach wschodzących. Przypadek Polski
Agata Adamska, Piotr Staszkiewicz
3. The Impact of Information Asymmetry on the Use of Short-term Debt in Selected European States / Wpływ asymetrii informacji na wykorzystanie długu krótkoterminowego w wybranych państwach Europy
Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak
4. Does Timing Matter for the Determinants of IPO Short-term Returns? Evidence from the Top Emerging Markets / Czy teoria wyczucia rynku wyjaśnia krótkookresową reakcję cenową towarzyszącą emisjom IPO? – Doświadczenia największych rynków wschodzących
Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
5. Reassessing Polish IPO Underpricing and Underperformance / Ocena krótko- i długookresowej reakcji rynkowej towarzyszącej pierwotnym emisjom akcji w Polsce
Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
6. Is It a Business Feeding on Emotions or an Act of Altruism? The Case of Financing Football in Poland / Biznes wykorzystujący emocje czy altruizm? Przypadek finansowania piłki nożnej w Polsce
Sebastian Majewski
7. Psychological Factors in Shaping Investor Expectation on Capital Markets / Czynnik psychologiczny w kształtowaniu oczekiwań inwestorów na rynku kapitałowym
Magdalena Mikołajek-Gocejna
8. The Index Effect on the Polish Equity Market Based on the Example of the WIG20 Index / Efekt indeksowy na polskim rynku akcji na przykładzie indeksu WIG20
Tomasz Miziołek
9. IPO Underpricing and Financial Analysts’ Forecast Accuracy in Poland / Niedoszacowanie cen emisyjnych pierwszych ofert publicznych akcji oraz dokładność prognoz analityków w Polsce
Przemysław Pomykalski, Maciej Domagalski
10. Investor Expertise and the Rationality of Decision Making / Doświadczenie inwestorskie a racjonalność podejmowanych decyzji
Marcin Rzeszutek, Monika Czerwonka, Magdalena Walczak
11. The Application of Behavioural Finance to Enhance Voluntary Retirement Savings – Are the Solutions Universal around the World? / Zastosowanie finansów behawioralnych do zwiększania dobrowolnych oszczędności emerytalnych – Czy rozwiązania są uniwersalne na całym świecie?
Wojciech Sieczkowski
12. Shadow Banking as Seen from a Behavioural and Neoclassical Finance Perspective / Bankowość równoległa w perspektywie behawioralnej i neoklasycznej
Jan K. Solarz
13. Elements of Control Theory Applied to an Investment Portfolio in the Capital Market. The Optimal Time Horizon for Selling a Portfolio / Elementy teorii sterowania zastosowane do portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Optymalny moment sprzedaży portfela
Jerzy Tymiński
14. The Use of Tax Base Estimation Methods for Income Tax Purposes in the Light of Research / Wykorzystanie metod szacowania podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych w świetle badań
Radosław Witczak

Recent Submissions