Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Dyplomacja polska wobec sowieckich inicjatyw rozbrojeniowych w okresie międzywojennym 

  Brzeziński, Andrzej Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Польская дипломатия занимала отрицательное отношение по радикальным разоруженным инициативам СССР в период между двумя войнами. В Варшаве советские проекты по разоружению принимались как пропагантские шаги, направленные в ...
 • Социально-психологические аспекты государственного переворота 1926 г. в Польше 

  Matwiejew, Giennadij F. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  W literaturze historycznej panuje pogląd, że w większości powstałych po I wojnie światowej państw w Europie Środkowej i Południowo-wschodniej wprowadzony system parlamentarny, po krótkim czasie, został odrzucony przez ...
 • Ewolucja ustroju politycznego w Rosji na początku XX wieku 

  Wiśniewski, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Статья вносит свой вклад в изучение преобразований государственного строя в России в начале XX в. Без этого нельзя было выявить предпосылки русских революций и борьбы „третьего сословия” за власть. Во время революции ...
 • Присоединение униатов западных губерний России к русской православной церкви в 30-40-х годах XIX в. 

  Fiodorow, Wladimir A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  W 1596 r. na synodzie w Brześciu Litewskim doszło do zawarcia unii kościelnej między przedstawicielami kościoła katolickiego a niektórymi dostojnikami cerkwi prawosławnej. Na mocy unii brzeskiej kościół prawosławny na ...
 • Stosunki handlowe polsko-radzieckie we włókiennictwie w dwudziestoleciu międzywojennym 

  Wachowska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Торговля с Востоком играла важную роль в экономической жузни Полыни. Во второй половине XIX в. установились особенно прочные связи между емким русским рынком и текстильной промышленностью Польского Королества. Но во время ...
 • Sprawa powojennej Polski na łamach „Nowych Widnokręgów” w latach 1941, 1942-1944 

  GŁOWACKI, ALBIN ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Журнал „Nowe Widnokręgi” издавался на польском языке в СССР в 1941-1946 гг. Это был первый и в некоторое время единственный журнал польской левицы в изгнании. В период до германской агрессии на Советский Союз не затрагивал ...
 • ZSRR u progu „zimnej wojny” (Narastanie kryzysu ideologicznego) 

  Chmielewski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Основываясь на малоизвестных текстах тнз. Длинной телеграммы Джорджа Ф. Кеннана от февраля 1946 г., а также на рапорте советского посла в США Николая В. Новикова от сентября этого года (а также на других документах, автор ...
 • Становление многопартийности в России (вторая половина 80-х и первая половина 90-х годов XX века) 

  Leonowa, Lira S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Historiografia radziecka przekonywała o braku warunków do istnienia w ZSRR systemu wielopartyjnego. Totalitaryzm okazał się jednak niezdolny do rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych. Alternatywą dla niego ...
 • Александр II и польский вопрос 

  Zacharowa, Larisa G. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  W artykule wykorzystano nieopublikowaną korespondencję Aleksandra II z jego bratem, Wielkim Księciem Konstantym z lat 1862-1863. Korespondencja ta, jak podkreśla autor, interesująca jest przede wszystkim dlatego, że nie ...
 • СССР. Размышления после распада 

  Bajbakow, Sergiej A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  W artykule autor podkreśla, że rozważenie przyczyn rozpadu ZSRR ponownie aktualizuje potrzebę zbadania zasad, stanowiących podstawę jego utworzenia. Przed historykami i politykami znów stanęły, jak się wydawało, już ...
 • Некоторые вопросы советско-польской войны 1919-1920 гг. в англоязычной историографии 

  Ostapienko, Aleksander I. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Historia wojny sowiecko-polskiej z lat 1919-1920 stanowi nieprzerwanie przedmiot badań, nie tylko polskich czy sowieckich historyków. Celem artykułu jest analiza podstawowych kierunków anglojęzycznej historiografii ...
 • Stalinowska unifikacja nauki historycznej (przykład Polski) 

  Stobiecki, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Сталинизм в науке истории пытается представить идеологическую картину прошлого таким образом, чтобы могла она легитимизировать тоталитарную систему партии - государство. Сталининская модель истории как науки создана в ...
 • Historiografia stosunków polsko-radzieckich. Stan aktualny i perspektywy badawcze 

  Materski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Научные публикации касающиеся польско-советских отношений периода после октября 1917 г., изданные в Польской Народной Республике и СССР, специфически. В них многие сюжеты умолчены или только затронуты, что связано с ...
 • Perspektywy historii historiografii w okresie przemian. Tezy do dyskusji 

  Grabski, Andrzej F. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)
  Статья, по сути дела, касается рассуждений о легитимирующей функции истории. По мнению автора история развилась именно как инструмент легитимизации разных, очередных общественно-политических систем, начиная с первобытной ...
 • Słowo wstępne 

  Materski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996)