Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa
red. Grażyna Zarzycka

CONTENT

Wstęp. Refleksje lingwistyczno-kulturowe w glottodydaktyce polonistycznej
Grażyna Zarzycka

ARTYKUŁY

1. Językowa wyobraźnia etnograficzna w glottodydaktyce
Piotr Garncarek
2. Kultura jako przestrzeń ścierających się dyskursów i negocjowania znaczeń. O nauczaniu języka polskiego jako obcego opartym na etnografii mówienia oraz filozofii konfliktu
Tamara Czerkies
3. Czy mówienie o emocjach w języku obcym jest możliwe? O potrzebie rekonstruowania skryptów kulturowych wyrażania emocji dla glottodydaktyki polszczyzny
Elżbieta Łątka
4. Lingwistyka kulturowa w służbie glottodydaktyki ‒ zastosowanie badań stereotypów językowych do opisu użytkowników języków dziedziczonych w USA
Iwona Dembowska-Wosik
5. W stronę interkulturowego rozmówcy. Badania oparte na teorii leksykultury
Aneta Strzelecka, Emilia Sztabnicka-Gradowska
6. O kognitywnych uwarunkowaniach współczesnej glottodydaktyki: kategorie gramatyczne w nauczaniu Ukraińców języka polskiego
Ałła Krawczuk
7. Językowy obraz świata zamknięty w składni? Hipotezy na podstawie badań błędów popełnianych w pracach pisemnych przez uczących się języka polskiego na Ukrainie
Jerzy Kowalewski
8. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz elementy przekładu w glottodydaktyce polonistycznej
Kamil Szafraniec
9. Poetyckie obrazy polskiej kultury
Wiola Próchniak
10. Blaski i cienie wykorzystywania tekstów kabaretowych na lekcjach języka polskiego jako obcego
Beata Grochala
11. Categorization of foreigner groups by their labeling (based on the analysis of the Polish press discourse)
Grażyna Zarzycka

RECENZJE

1. Anna Żurek, „Grzeczność językowa w polszczyźnie cudzoziemców. Wybrane Zagadnienia”
Beata Grochala
2. Anna Seretny, „Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych”
Grzegorz Rudziński
3. Przemysław E. Gębal, „Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze”
Grażyna Zarzycka
4. „40 koncepcji dobrych lekcji”, red. A. Rabiej, H. Marczyńska, B. Zaręba
Iwona Janowska

Recent Submissions