CONTENT

 1. Wstęp
  Bożeny Mikołajczyk
 2. Budżetowanie zadaniowe jako innowacyjna forma zarządzania w publicznym systemie finansowym (na przykładzie województwa łódzkiego)
  Beata Guziejewska, Dagmara Hajdys
 3. Samoocena wyzwaniem dla doskonalenia zarządzania instytucjami publicznymi
  Agnieszka Skoczylas
 4. Zastosowanie metod szacowania podstawy opodatkowania w przypadku spadkobierców – wybrane zagadnienia
  Radosław Witczak
 5. Analiza mechanizmów finansowania ochrony zdrowia – model holenderski a model polski
  Radosław Pastusiak, Bartłomiej Krzeczewski
 6. Innowacje finansowe w bankach
  Monika Marcinkowska
 7. Społeczny wymiar innowacji w bankowości
  Iwona Dorota Czechowska
 8. Innowacje w mechanizmach alokacji kredytów dla ludności
  Andrzej Bogus
 9. Innowacyjne koncepcje ubankowienia społeczeństwa
  Iwa Kuchciak
 10. Innowacje technologiczne w zakresie płatności
  Agnieszka Mikulska
 11. Innowacje w polskim sektorze bankowym – rozwój bankowości elektronicznej
  Marika Ziemba
 12. Private Banking po kryzysie – nowatorska oferta czy standardowa usługa?
  Krzysztof Świeszczak
 13. Pomiar ryzyka stopy procentowej – metoda luki
  Dariusz Letkowski
 14. Produkty strukturyzowane jako alternatywa dla tradycyjnych form lokowania oszczędności
  Dominik Kubacki
 15. Państwowe fundusze majątkowe (Sovereign Wealth Funds – SWF) jako publiczni inwestorzy instytucjonalni na globalnym rynku finansowym
  Joanna Bogołębska
 16. Wpływ globalnego kryzysu finansowego na zarządzanie ryzykiem płynności w belgijskim sektorze bankowym – wyniki badania ankietowego
  Bartosz Zieliński
 17. Ewolucja pomiaru innowacyjności w firmie
  Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk, Agnieszka Kurczewska
 18. Innowacyjność i technologie w Polsce — próba oceny ostatniej dekady
  Artur Zimny
 19. Innowacje w operacjach faktoringowych
  Joanna Fila, Radosław Witczak
 20. Proces dezinwestycji funduszy venture capital poprzez ipo
  Elżbieta Grzegorczyk
 21. Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście we współczesnej sprawozdawczości
  Dariusz Jędrzejka
 22. Mikrofinansowanie w warunkach kryzysu
  Agnieszka Czajkowska
 23. Wpływ innowacji na dynamikę wzrostu gospodarczego w modelowaniu ekonomicznym na przykładzie Specjalnych Stref Ekonomicznych
  Radosław Pastusiak

Recent Submissions

View more