CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Jan Duraj
 2. Nadzór korporacyjny w kontekście globalizacji
  Adam Samborski
 3. Raportowanie banków komercyjnych spoza indeksu RESPECT w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na rynku kapitałowym
  Cezary Kochalski
 4. Inkluzyjne podejście do zarządzania kapitałem giełdowych spółek akcyjnych
  Jan Duraj
 5. Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  Piotr Bartkowiak, Wioletta Grajewska
 6. O niektórych problemach metodologicznych wyceny kapitału intelektualnego przedsiebiorstwa
  Jarosław Sokołowski, Rafał Jóźwicki
 7. Pojęcie i obszary kreowania oraz zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa
  Lidia Karbownik
 8. Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa
  Lidia Karbownik
 9. Skala akcjonariatu pracowniczego wśród największych europejskich przedsiębiorstw
  Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
 10. Wykorzystanie metod prywatyzacji w procesie przekształceń własnościowych w Polsce
  Sebastian Chęciński
 11. Ocena efektywności zwrotnego mechanizmu finansowego JESSICA w województwie śląskim - prognoza
  Helena Kościelniak, Mateusz Górka
 12. Rola informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku kapitałowym
  Helena Kościelniak, Małgorzata Łęgowik-Małolepsza
 13. Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie kooperacji – wyniki badań empirycznych
  Dariusz Nowak
 14. Ocena efektywności finansowej przedsiębiorstw turystycznych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2007–2011
  Michał Comporek
 15. Teoria i praktyka wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce
  Bogusława Ziółkowska
 16. Procesy kontroli zapasów w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu cementowego
  Sylwia Łęgowik-Świącik

Recent Submissions