CONTENT

 1. Od redakcji
 2. SŁOWOTWÓRSTWO

 3. Polskie czasowniki złożone typu stukać-pukać
  Jerzy Bartmiński
 4. Niektóre funkcje składniowe morfemu nie
  Marian Bugajski
 5. Pojęcie i zakres derywacji paradygniatycznej w słowotwórstwie języka polskiego
  Krystyna Chruźcińska-Waszakowa
 6. Uwagi o interpretacji i struktur z tzw. węzłem morfologicznym
  Bogusław Dunaj
 7. Słowotwórstwo i funkcjonowanie imion osobowych we współczesnej polszczyźnie
  Czeslaw Kosyl
 8. Opozycje aspektowe w Psałterzu puławskim i Biblii J . Wujka w porównaniu z Psałterzem floriańskim
  Zdzisława Krążyńska
 9. Zjawisko derywacji substytucyjnej w historii języka polskiego
  Bogusław Kreja
 10. Uwagi о repartycji przedrostków czasownikowych w polszczyźnie XVIII i XX wieku
  Aleksandra Krupianka
 11. Części mowy - problem syntaktyczny czy morfologiczny?
  Roman Laskowski
 12. Wpływ kategorii morfologicznych na walencję czasownika
  Małgorzata Marcjanik
 13. Zagadnienie morfu, ajomorfu, morfemu w językach fleksyjnych
  Franciszek Nieckula
 14. Z dyskusyjnych problemów słowotwórstwa
  Jadwiga Puzynina
 15. Historia i zasięg form typu doń, weń w języku polskim
  Jerzy Sierociuk
 16. Morfem a znaczenie
  Józef Wierzchowski
 17. Morfologiczne właściwości przyimka w strukturze syntaktyczne
  Halina Zgółkowa

 18. FLEKSJA

 19. Arablwalencja rodzaju rzeczowników typu kieszeń
  Władysława Książek-Bryłowa
 20. Z zagadnień fleksyjnych wschodniego pógranicza językowego (na materiale lubelskim)
  Jan Mazur
 21. Opozycje semantyczne rzeczowników oznaczających osoby we współczesnym języku polskim
  Jan Mączyński
 22. Uwagi o opisie fleksyjnym tzw. zaimków rzeczownych
  Zygmunt Saloni
 23. O roli czynników formalnych i semantycznych w dystrybucji polskich form deklinacyjnych
  Halina Satkiewicz
 24. Czy stopień przymiotnika jest w języku polskim kategorią fleksyjną?
  Maria Szupryczyńska
 25. O spójnikach i partykułach odmiennych przez osobę
  Marek Świdziński
 26. Informacje zawarte w formach fleksyjnych polskich rzeczowników oraz ich rozkład na temat i końcówkę
  Ludwik Wierzbowski

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Z dyskusyjnych problemów słowotwórstwa 

  Puzynina, Jadwiga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The article deals with three problems: Firstly, it discusses the interpretation of the word-formation “stem“ (here the author tries to define what the stem is: whether it is the whole periphrase, the word-torn or the ...
 • Informacje zawarte w formach fleksyjnych polskich rzeczowników oraz ich rozkład na temat i końcówkę 

  Wierzbowski, Ludwik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The author proves the necessity of two different language descriptions in computer synthesis and analysis of texts. Later he discusses the information carried by inflexional forms of Polish nouns from the point of view ...
 • O spójnikach i partykułach odmiennych przez osobę 

  Świdziński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  In the contribution, various ways of syntactic description of those connectives and particles that are obligatorily followed by personal endings are discussed (e.g. czyżby “interrogative particle (in dubitative ...
 • Czy stopień przymiotnika jest w języku polskim kategorią fleksyjną? 

  Szupryczyńska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The article deals with the controversial problem of the position of adjective comparison in the morphological description of Polish. The morphological structure of these adjective forms ia more complicated than the structure ...
 • O roli czynników formalnych i semantycznych w dystrybucji polskich form deklinacyjnych 

  Satkiewicz, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The problem can be very well illustrated with the results of the analysis of the distribution of masculine noun endings (Norn. Pl.) and the results of the discussion on the position of the ending -owie in the form ...
 • Polskie czasowniki złożone typu stukać-pukać 

  Bartmiński, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The author studied verb compounds in Standard Polish, children's talk, etc. and inflected type with synonymous compounds (uniflected type puk-puk, człapu-człapu, krętu-wętu etc. and inflected type with synonymous compounds ...
 • Uwagi o opisie fleksyjnym tzw. zaimków rzeczownych 

  Saloni, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The paper deals with syntactic contrasts between Polish words conventionally treated as pronominal forms: case, postpropositionalness, strong vs. weak position, number, and gender. According to the general premises of ...
 • Opozycje semantyczne rzeczowników oznaczających osoby we współczesnym języku polskim 

  Mączyński, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Polish personal nouns demonstrate not only grammatical features of gender (selective gender) but also the -sex of the designation (natural reference gender). Only masculine and feminine nouns have natural gender. ...
 • Z zagadnień fleksyjnych wschodniego pógranicza językowego (na materiale lubelskim) 

  Mazur, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The author has studied some inflexional processes in the language spoken on the eastern frontier. On the basis of country dialects and colloquial language o f eastern towns the author discusses three basic inflexion ...
 • Arablwalencja rodzaju rzeczowników typu kieszeń 

  Książek-Bryłowa, Władysława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The present study is based on Polish vocabularies and dictionaries and dialect data. It describes gender shifts in some nouns, particularly in consonantal, feminine non-adjectival ones. The conclusion is that the changes ...
 • Morfologiczne właściwości przyimka w strukturze syntaktyczne 

  Zgółkowa, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The author tries to find out whether the preposition is a word or a morpheme. The material used in the present study represents contemporary spoken Polish. The analysis shows what parts of speech and their grammatical forms ...
 • Morfem a znaczenie 

  Wierzchowski, Józef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The notion of morpheme was introduced to language analysis in the age of comparative linguistics and has since been an ambiguous unit. It can be obtained from words combined with each other by derivational relation» ...
 • Historia i zasięg form typu doń, weń w języku polskim 

  Sierociuk, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The article deals with three problems: Firstly, it discusses the interpretation of the word-formation “stem“ (here the author tries to define what the stem is: whether it is the whole periphrase, the word-torn or the ...
 • Zagadnienie morfu, ajomorfu, morfemu w językach fleksyjnych 

  Nieckula, Franciszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  New structuralist (distributional) trends describe morphological structure of a language or textual material with the use of specific analytic rules. These rules are strictly connected with the notions of morph, ...
 • Wpływ kategorii morfologicznych na walencję czasownika 

  Marcjanik, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The author studies volitional verb variation in a number of morphological forms. The article attempts to establish if verb variations are influenced by grammatical categories and to determine the correlation of ...
 • Części mowy - problem syntaktyczny czy morfologiczny? 

  Laskowski, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The article attempts to demonstrate that the problem of parts of speech i.e. defining the functional classes of lexemes in a given language is not to be solved on the grounds of semantics or morphology. Consistent semantic ...
 • Uwagi о repartycji przedrostków czasownikowych w polszczyźnie XVIII i XX wieku 

  Krupianka, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The studies of verb prefixation in various 18th and 20th c. writers performed on the basis of language awareness rather than the language norm of the period imply that the occurrence of verb prefixes in historical periods ...
 • Zjawisko derywacji substytucyjnej w historii języka polskiego 

  Kreja, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Apart from the derivation used in vocabulary expansion where derivative В with a meaning z2 is concomittant to the stem A with a moaning z2 e.g. kawa > kawiarnia we come across a derivation which assimilates or ...
 • Niektóre funkcje składniowe morfemu nie 

  Bugajski, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  The article deals with a problem which is related both to morphology and syntax. Particular attention has been drawn to the relations of the morpheme nie to the nominal predicate. Here we distinguish negative sentences ...
 • Opozycje aspektowe w Psałterzu puławskim i Biblii J . Wujka w porównaniu z Psałterzem floriańskim 

  Krążynska, Zdzisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Different functioning of verb pairs of the type wpuścić-wpuszczać from the type kwiść-zakwiść proves that aspect oppositions were developed originally according to the following word-formation patterns a perfective verb ...

View more