Recent Submissions

 • Transformation und Zusammensetzung im Deutschen 

  Jeziorski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  Artykuł zajmuje się analizą transformacyjną w odniesieniu do złożeń nominalnych w języku niemieckim.
 • Teaching English for Science and Technology 

  Bielski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1981)
  Artkuł omawia problemy związane z nauczaniem naukowego i technicznego rejestru języka angielskiego. W części pierwszej proponuje się ograniczenie zakresu nauczania studentów politechniki do umiejętności czytania naukowych ...
 • Zur Anwendung der Übersetzung als Lehrtechnik in einigen Phasen des Fremdsprachenerwerbs 

  Wychowaniec, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  Niniejszy artykuł zawiera kilka uwag na temat zastosowania tłumaczenia jako techniki nauczania w następujących fazach akwizycji języka obcego: 1) prezentacji, 2) automatyzacji, 3) kontekstualizacji, 4) testowania.
 • Zu einigen Problemen des intensiven Fremdsprachenunterrichts 

  Nitecka, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  Ze względu na brak naukowej definicji pojęcia intensywnego nauczania języków obcych, powstają zróżnicowane rozważania na ten temat. Można by przyjąć - w oparciu o istniejące poglądy że intensywne nauczanie to proces ...
 • Zur Negation im Kopulasatz im Deutschen und Polnischen 

  Gliwiński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  Autor artykułu omawia na wstępie status syntaktyczny łącznika i orzecznika w zdaniu w oparciu o różniące się sposoby ujęcia tego problemu w gramatyce polskiej i niemieckiej. Jednym z czynników przemawiających za autarkią ...
 • Zur Umlautalternation im Deutschen 

  Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  Artykuł niniejszy stanowi próbę ujęcia alternacji przegłosowych z punktu widzenia fonologii taksonomicznej, zachodzących w języku niemieckim na bazie synchronicznej. Alternacje przegłosowe odgrywają dużą rolę w ...
 • Präliminarien zur Analyse des deutschen Artikels 

  Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  W artykule przedstawiono kilka wstępnych rozważań dotyczących analizy rodzajnika w języku niemieckim. Poruszono probiera statusu morfologicznego rodzajnika, a także zwrócono uwagę na doniosłość testów składniowych, które ...
 • Linguistische Charakteristik ausgewählter Idiome in der deutschen Presse 

  Kaniuka, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  W świetle badań związanych z dydaktyką języków obcych oraz teorią i praktyką przekładu idiomatyczność języka nabiera szczególnego znaczenia. Przedmiotem badawczym niniejszego artykułu jest idiomatyczność w prasie ...
 • Semantyczne przyczyny wahań i zmian rodzaju gramatycznego rzeczowników rodzimych w języku polskim 

  Staszewska, Zdzisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  The work is devoted to the analysis of nonuns which are characterized by semantic reasons of fluctuations and changes in grammatical gender.