Recent Submissions

 • Modifications dans la concordance des temps appliquée au discours indirect de la langue parlée 

  Gajos, Mieczyslaw; Myszkorowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  W lipcu 1931 r. braliśmy udział w stażu pedagogicznym zorganizowanym przez Ecole Internationale de l'Alliance Française w Paryżu. Pracując, między innymi, w grupie zajmującej się problemami współczesnego językoznawstwa, ...
 • Zum Problem der Texteinteilung im linguistisch-methodischen Aspekt 

  Kozłowski, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  Artykuł niniejszy stanowi próbę klasyfikacji tekstów oraz prezentuje kilka możliwości ich wykorzystania w nauczaniu i uczeniu również języka obcego. Dostrzegając trudności w znalezieniu stosunkowo jednolitych kryteriów ...
 • Zur Rolle der Übersetzung im Spracherwerb 

  Wychowaniec, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest rola tłumaczenia jako techniki nauczania w metodach pośrednich i bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem metody gramatyczno-tłumaczeniowej, audiolingwalnej i kognitywnej. W ...
 • Semantische Zusammenhänge zwischen imperativischen und konjunktionalen Konditionalsätzen im Polnischen und im Deutschen 

  Czechowska-Błachiewicz, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  Przedmiotem badań niniejszego artykułu jest pokrewieństwo semantyczne miedzy imperatywną konstrukcją zdaniową, która wyraża pewien warunek, a spójnikowym zdaniem warunkowym. Jeśli imperatyw wyraża żądanie, którego ...
 • Wort und Lexem 

  Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  W artykule podjęto próbę rozgraniczenia pojęć "wyraz" i "leksem". Po krytycznych uwagach dotyczących ich definiowania w literaturze przedmiotu następuje egzemplifikacja w oparciu o derywaty i złożenia (Komposita). ...
 • Nominalkomposita im Deutschen als Ausdruck des engen Verhältnisses zwischen Syntax und Wortbildung 

  Jeziorski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  Celem artykułu jest ukazanie związku pomiędzy składnię a słowotwórstwem na przykładzie złożeń nominalnych języka niemieckiego. Po krótkiej analizie literatury, dotyczącej syntaktycznego opisu złożeń nominalnych w ...
 • Zur allgemeinen Charakteristik formbildender Alternationen im Deutschen und Polnischen 

  Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  Calem artykułu jest ogólna charakterystyka alternacji formotwórczych zarówno wokalicznych, jak i konsonantycznych, oraz alternacji z zerem zachodzących w języku niemieckim i polskim. Altemacje te służy w obu językach, ...
 • Die deutschen und polnischen Vokalphoneme in konfrontativer Auffassung 

  Tarantowicz, Alfred (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
  Przedłożony artykuł jest próbą przedstawienia w postaci syntetycznej fonemów wokalicznych języka niemieckiego i polskiego w aspekcie konfrontatywnym. Zasadniczy cel artykułu, to porównanie systemów wokalicznych obu ...