Recent Submissions

 • D'un manuel à l'autre 

  Gajos, Mieczyslaw (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Artykuł jest próba ukazania możliwości adaptacji materiału podręcznika do nauki języka francuskiego pt. Méthode Orange 1 w klasach szkoły średniej, w których program nauczania realizowany jest w oparciu o podręczniki ...
 • Zur sprachlichen Relevanz der Wortstellung im Deutschen 

  Kowalski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Artykuł sytuuje zasady dotyczące następstwa wyrazów w ramach ogólniejszej teorii języka, uwarunkowanej zarówno teoriopoznawczo, jak i historiozoficznie.
 • Zur Sprachgeschichte 

  Kowalski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Celem artykułu jest określenie wpływu zmian językowych na badania lingwistyczne, a co się z tym wiąże, także na pojęcie języka. Autor określa status przedmiotu językoznawstwa historycznego i formułuje obiektywne w sensie ...
 • Zum Gebrauch des Artikels in Funktionsverbgefügen 

  Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Regułą w wymienionych w tytule konstrukcjach jest brak rodzajnika. Może się on jednak pojawić wtedy, gdy dodatkowo występuje atrybucja bądź zdanie podrzędne. W pierwszym wypadku może być użyty rodzajnik nieokreślony - ...
 • Zu Sprache und Stil von Heinrich Böll anhand ausgewählter Erzählungen 

  Markowicz, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Artykuł jest poświęcony niektórym zagadnieniom stylu i jeżyka wybitnego pisarza zachodnioniemieckiego Heinricha Bölla. Podstawę analizy stanowią cztery opowiadania (Der Angriff, In der Finsternis, Wiedersehen in der Ailee ...
 • Die deutschen NominaIkomposits vom Typ "Adverb + Substantiv" und ihre polnischen Entsprechungen 

  Jeziorski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Artykuł omawia niemieckie złożenia nominalne typu "przysłówek + rzeczownik" oraz ich polskie odpowiedniki. Składa się on ze wstępu, analizy morfologicznej, analizy tran»formacyjnej tychże złożeń oraz analizy konfrontatywnej ...
 • Współczesne prądy w językoznawstwie a teoria tłumaczenia 

  Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  The paper surveys contemporary trends in linguistics and discusses their relevance to some problems of translation.
 • Terenowe nazwy własne z przyrostkiem -ank(a) na obszarze Polski 

  Ostromęcka-Frączak, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  В статье исследуется около 300 местных (сухопутных и водных) названий, которые послумили для названия Солее 900-та местных объектов, таких как, поля, луга, пустоши, дороги, возвышенности, канавы, ручьи и т.п.
 • Czy polszczyzna staje się językiem analitycznym? 

  Lesz-Duk, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Die Aufgabe des vorliegenden Beitrags besteht darin, die Farage zu beantworten. ob das Polnische sich zu einer analytischen Sprache entwickelt.
 • Związki składniowe przymiotnika w polszczyźnie 

  Lesz-Duk, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1985)
  Цепь настоящей статьи состоит з описнии падежного и предложного управлении имени прилагательного в истории польского языка.