Recent Submissions

 • The Organization of Predicate Argument Structure and Classification of English Verbs 

  Stalmaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Celem artykułu jest zaproponowanie spójnego opisu struktury predykatowo-argumentowej (Predicate Argument Structure - PAS) dla wybranych czasowników angielskich w zmodyfikowanym modelu współczesnej gramatyki generatywnej. ...
 • Concepts Expressing Emotions in Polish and English 

  Chyżewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Artykuł ten jest próbą analizy pojęć wyrażających powszechne stany uczuciowe poprzez analizą znaczeń słów będących określeniami tych stanów. Punktem wyjścia do rozważań były wyniki testów swobodnych skojarzeń jakie ...
 • Some Contents on English Alcohol Drinking Verbs 

  Gintowt-Dziwiłł, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  W języku angielskim jest wiele czasowników oznaczających czynność picia. Wśród nich można wyróżnić te, które dotyczą Jedynie czynności picia alkoholu. Celem danej pracy jest omówienie 1 porównanie kilku wybranych czasowników ...
 • An Experimental Approach to the Conceptual Analysis of English Verbs of Eating and Drinking 

  Gintowt-Dziwiłł, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Praca przedstawia propozycję eksperymentalnej analizy konceptualnej czasowników angielskich wyrażających czynność jedzenia i picia. Tradycyjne słowniki nie zawsze podają różnice semantyczne pomiędzy czasownikami tego ...
 • Several Issues Concerning Verbs of Thinking 

  Studencka-Pufal, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  W artykule omówiono kilka problemów związanych z opisem w ramach English- -Polish Dictionary of Verbal Concepts (DoV) pola semantycznego angielskich czasowników oznaczających procesy myślowe. W pierwszej części pracy ...
 • Conceptual Analysis of Selected Verbs of Movement 

  Kowalska, Joanna M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Ruch jest podstawą życia, a słowa wyrażające go stanowią niezbędną część zasobów leksykalnych języka codziennego. Celem niniejszej pracy jest opis wybranych czasowników angielskich należących do tego szerokiego i złożonego ...
 • Verbs and Concepts - an Essay in Applied Lexicology 

  Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Celem artykułu jest przedyskutowanie różnych sposobów opisu pojęć czasownikowych w językoznawstwie dla celu ich użycia w praktyce leksykograficznej.
 • Introduction 

  Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)