Recent Submissions

 • Aspects of Cultural Relativity in EFL Handbooks 

  Koniewicz, Dariusz Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Głównym celem autora jest analiza elementów kulturowych zawartych w podręcznikach do nauki języka angielskiego, autorów polskich i zagranicznych publikowanych na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat. Analiza obejmuje ...
 • Computers for Teaching Writing in a Foreign Language 

  Leńko-Szymańska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Komputer ugruntował już swoją pozycję w dziedzinie nauczania języków obcych, jednak zazwyczaj wykorzystywany jest on jedynie do tradycyjnych ćwiczeń dotyczących słownictwa i gramatyki. Celem autorki artykułu jest pokazanie, ...
 • Linguistic Iconicity 

  Kwiatkowska, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  W artykule zebrano wiele przykładów na to, że forma języka jest znacznie mniej arbitralna, niżby to wynikało z twierdzeń strukturalistów. Takie ogólne metafory pojęciowe jak MYŚLENIE TO WIDZENIE, prowadzą do pojmowania ...
 • How to Study Second Language Speech: the Issue of Theory 

  Waniek-Klimczak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Badanie dynamicznego systemu dźwiękowego, jakim dysponują użytkownicy drugiego języka wymaga uwzględnienia różnorodnych uwarunkowań determinujących ten system. Ponieważ uwarunkowania te pochodzą z dwóch źródeł: systemu ...
 • Aphasia: the Case Study 

  Ciepiela, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  W artykule zaprezentowano wyniki badań nad językiem pięcioletniego chłopca, który w wyniku uszkodzeń mózgu powstałych w czasie porodu nie rozwinął mowy właściwej. Po wnikliwych badaniach okazało się, że chłopiec cierpi ...
 • On the Pragmatic Organization of JFK’S Inaugural Speech 

  Cap, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Autor podejmuje próbę analizy monologu politycznego z perspektywy teorii aktów mowy. W studium tekstu kategorią porządkującą i nadrzędną w stosunku do zaproponowanych ośmiu kryteriów analizy (m. in. kohezji i koherencji) ...
 • Metaphor and Manipulation 

  Cap, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Metafora w swej istocie jest pragmatycznym środkiem odwracającym uwagę odbiorcy wyrażenia metaforycznego od dosłownego znaczenia wykorzystanych słów. Powyższemu procesowi sprzyja towarzyszący dysanalogii element analogii ...
 • Some Causal Aspects of Segmentation Proceses in Indoeuropean Drift 

  Saramonowicz, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Jednym z przejawów rozwoju języków indoeuropejskich jest rozpowszechnione występowanie konstrukcji analitycznych. W języku polskim znajduje to odbicie m. in. w tendencji do używania konstrukcji nominalnych oraz w zjawisku ...
 • Gestalt Principles in Linguistics 

  Kwiatkowska, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Autorka zwraca uwagę na to, że główne zasady psychologii postaci, formułowane pierwotnie w celu wyjaśnienia mechanizmów percepcji wizualnej, odnoszą się również do mechanizmów językowych na różnych poziomach. Ogólna ...
 • Verb Valency and Case Grammar 

  Todorska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  W artykule zawarto porównanie teorii gramatyki przypadka, przedstawionej przez Charlesa Fillmore’a w 1968 r. i gramatyki zależności Luciena Tesnière’a. Omówiono pochodzenie obu teorii, rozwój koncepcji od gramatyki ...
 • Thematics and Conceptual Semantics of English Middle Verbs 

  Stalmaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Celem autora jest omówienie wzajemnych związków semantyki i składni we współczesnej gramatyce generatywnej (zwłaszcza modelu Chomsky’ego). Pierwsza część artykułu zawiera analizę różnych teorii ról tematycznych i problemów ...
 • On English Verbs Expressing Natural Phenomena 

  Bogucki, Łukasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Artykuł dotyczy pewnych szczególnych właściwości semantycznych charakteryzujących jednolitą grupę słów angielskich, określanych tu jako czasowniki opisujące zjawiska naturalne. Zawiera on ogólne kryteria wyboru tychże ...
 • Image Schemata and Light: a Study in Contrastive Lexical Domains in English and Spanish 

  Faber, Pamela; Pérez, Chantai (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Artykuł jest analizą hipotezy dowodzącej, że struktura języka może być źródłem inwentarza kategorii konceptualnych. Autorki stosują model funkcjonalno-leksematyczny leksykografii funkcjonalnej do analizy struktury ...
 • Selected Semantic Issues Concerning Verbs of speaking 

  Witczak-Plisiecka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  W artykule omówiono wybrane problemy dotyczące opisu semantycznego czasowników mówienia w języku angielskim i polskim. Celem artykułu jest ukazanie możliwości ewentualnego zastosowania współczesnych teorii semantycznych ...
 • Corpus Linguistics and the Lexicon 

  Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Autorka analizuje miejsce i funkcje korpusów językowych w analizie leksykograficznej języka oraz w jej zastosowaniach leksykograficznych. Badana problematyka dotyczy akwizycji wiedzy leksykalnej z lingwistycznych danych ...
 • Introduction 

  Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)