CONTENT

 1. Od redakcji
 2. Konstrukcje typu "stawiać wymagania" a kultura języka
  Ulrich Drechsler
 3. Błędy językowe popełniane przez łodzian
  Katarzyna Jachimowska
 4. Warianty syntaktyczne w zakresie konstrukcji z wyrażeniami przyimkowymi we współczesnym języku polskim
  Maria Lesz-Duk
 5. Język w mieście a publikatory
  Kazimierz Michalewski
 6. O poprawności językowej w tekstach kazań
  Danuta Zawilska
 7. Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym
  Antonina Grybosiowa
 8. Funkcjonowanie terminologii prawniczej w potocznej polszczyźnie łódzkiej inteligencji
  Grażyna Habrajska
 9. Graffiti łódzkie
  Alicja Szubert, Kazimierz Michalewski
 10. Miejsce szkoły w pejzażu socjolingwistycznym miasta
  Krystyna Wojtczuk
 11. Sociolekt študentov gymnázia v Banskej Bystrici
  Pavol Odaloš
 12. Bežná komunikácia obyvatel'ov súčasných miest vo svetle slovenských sociolingvistických výskumov
  Vladimír Patráš
 13. Język białostockich szyldów i reklam
  Zofia Abramowicz
 14. Pierogolandia i Paplux, czyli najnowsze nazwy łódzkich firm : ocena funkcjonalności i poprawności
  Magdalena Machnicka, Izabela Różycka
 15. Nacechowanie ekspresywne w nazwiskach łodzian
  Robert Miniak
 16. Najnowsze tendencje w tworzeniu nazw ciągów komunikacyjnych Łodzi
  Maria Magdalena Nowakowska
 17. Struktura współczesnych skrótowców
  Grażyna Sawicka
 18. Nazwać swoje zwierzę - czyli o wielkomiejskiej zoonimii
  Sławomira Tomaszewska
 19. O formach fleksyjnych nazw łódzkich ulic
  Maria Witkowska-Gutkowska
 20. Obce elementy językowe w moskiewskim "argot"
  Leonarda Dacewicz
 21. Obserwacje i rozważania na temat wielojęzyczności w Wilnie
  Björn Wiemer
 22. Środowiskowe zróżnicowanie polskiego języka mówionego w Glasgow (w Szkocji)
  Barbara Tyralska-Wilson

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Środowiskowe zróżnicowanie polskiego języka mówionego w Glasgow (w Szkocji) 

  Tyralska-Wilson, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Настоящая работа обращает внимание на социолингвистические разницы в области польского разговорного языка с учетом разницы поколений (первое, второе, третье и четвертое поколение эмигрантов) и общественной среды ...
 • Beznà komunikâcia obyvatel’ov siićasnych miest vo svetle slovenskÿch sociolingvistickÿch vÿskumov 

  Patraś, Vladimir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Autor ma na celu syntetyzujące przedstawienie badań socjolingwistycznych prowadzonych w słowackich aglomeracjach miejskich. Pierwszy etap badań tzw. języka miasta realizowany był w latach 60. i na początku następnego ...
 • Sociolekt Studentov gymnâzia w Banskej Bystric 

  Odalos, Pavol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  W artykule zostały przedstawione wyniki badań słownictwa uczniów Liceum Ogólnokształcącego z ul. Kollâra w Bańskiej Bystrzycy. 1. Analizie słowotwórczo-semantycznej poddano 273 środowiskowe wyrazy (slangowe i profesjonalne), ...
 • Miejsce szkoły w pejzażu socjolingwistycznym miasta 

  Wojtczuk, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  In the article school is treated as an institution which creates its own lexical varieties: pupils’ slang, pedagogic terminology and school common-inflexion vocabulary. Undoubtedly, they influence local language varieties ...
 • Graffiti łódzkie 

  Szubert, Alicja; Michalewski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  В статье рассматриваются синтактические конструкции настенных надписей и анализируется вопрос воздействия граффити на языковое поведения представителей городского общества. Степень формальной сложости этих подписей ...
 • Funkcjonowanie terminologii prawniczej w potocznej polszczyźnie łódzkiej inteligencji 

  Habrajska, Grazyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  За последние годы в польской прессе, радио и телевидении всё чаще стали появляться юридические термины. Они редко объясняются и редко понимаются читателями и слушателями. Термины такого рода, как: ратификация, референдум, ...
 • Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym 

  Grybosiowa, Antonina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  После второй мировой войны произошла переоценка моделей вежливых форм обращения, свойственных как высшим кругам общества, пользующимся общелитературным польским языком, так и кругам употребляющим диалекты. В значительной ...
 • O poprawności językowej w tekstach kazań 

  Zawilska, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Анализ провозглашаемых в лодзинских костелах проповедей, в течении почти года, позволил заметить многочисленные языковые ошибки, среди которых выделялусь: фонетические, флективные, лексикальные, синтактические. Они ...
 • Język w mieście a publikatory 

  Michalewski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Bis zum Jahre 1989 enthielten die Fernsehe-, Rundfunk- und Pressetexte in Polen nur wenige regioneile, lokale Sprachmerkmale. Jetzige, neue lokale Redaktionen stehen nicht mehr unter (auch der Sprach-) Zentrallkontrolle. ...
 • Warianty syntaktyczne w zakresie konstrukcji z wyrażeniami przyimkowymi we współczesnym języku polskim 

  Lesz-Duk, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Цель статьи заключается в описании синтактических вариантов в области структур с вторичными предложными оборотами и связанные с этим проблемы культуры языка и языковой нормы. Рассматривается структуры близкие по смыслу ...
 • Błędy językowe popełniane przez łodzian 

  Jachimowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Настоящая статья обращает внимание на языковые нарушения, допускаемые в наше время жителями Лодзи. Многочисленную группу составляют ошибки с диалектной основой, типичной для нашего города, но преобладают отступления от ...
 • Konstrukcje typu stawiać wymagania a kultura języka 

  Drechsel, Ulrich (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Auf Grund ihrer Bedeutung als Mittel zur Nominalisierung sowie гиг Bereicherung und Präzisierung des sprachlichen Ausdrucks verdienen analytische Konstruktionen (= Funktionsverbgefüge) nehr Beachtung als bisher - auch ...
 • Od redakcji 

  Unknown author (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
 • Obserwacje i rozważania na temat wielojęzyczności w Wilnie 

  Wiemer, Björn (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Im vorliegenden Beitrag wird das soziolinguistische Bild der Stadt Vilnius (Wilno) skizziert. Die litauische Hauptstadt bietet nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Wiedererlangung staatlicher Souveränität durch die ...
 • Obce elementy językowe w moskiewskim argot 

  Dacewicz, Leonarda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Materials for analysis were taken from Dictionary o f Moscow Argot by W. S. Jelistratow. New borrowings in Moscow argot are comparatively small in number. English and American words have formed the largest group. Aparat ...
 • О formach fleksyjnych nazw łódzkich ulic 

  Witkowska-Gutkowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Цель нынешней статьи - определить с какой частотностью жители Лодзи употребляют неправильные формы наименований улиц, формы, в которых нарушается конгруэнция идентифицирующего элемента ulica и дифференцирующего прилагательного ...
 • Nazwać swoje zwierzę - czyli o wielkomiejskiej zoonimii 

  Tomaszewska, Sławomira (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  В настоящей статье я рассматриваю около 1000 кличек животных, живущих в домашних условиях, таких как: собаки, кошки, птицы, хомяки, морские свинки, черепахи, крысы, змеи, лягушки, пауки итп. Материалы собирались путем ...
 • Struktura współczesnych skrótowców 

  Sawicka, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  В настоящей статье собран опыт анализа способов формирования новейших сокращении в польском языке 90-х годов, обоснованный на примере названия разного рода предприятий. Проведенный анализ показал, что в формировке ...
 • Najnowsze tendencje w tworzeniu nazw ciągów komunikacyjnych Łodzi 

  Nowakowska, Maria Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Настоящая статья содержит анализ наименований коммуникационных артерий Лодзи, возникших или наименованых в годы 1983-1994. Все рассматриваемые названия разделялись на группы, соответственно их семантическому и структурному ...
 • Nacechowanie ekspresywne w nazwiskach łodzian 

  Miniak, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  В настоящей статье рассматривалось около 460 личностных имен собственных, которые считались их носителями осмеивающими или обидными и по этому поводу были заменены другими фамилиями. Материял собирался в территориальных ...

View more