Tytuł zeszytu:
Wiedza i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich


Redaktorzy zeszytu:
Marcin Wójcik, Konrad Czapiewski

SPIS TREŚCI

1. Znaczenie transferu wiedzy i edukacji dla rozwoju obszarów wiejskich / The importance of transfer of knowledge and education for rural development
Brygida Klemens
2. Processes of spatial redistribution of population and changes in educational structure of population: case study of the Košice functional urban region / Procesy redystrybucji przestrzennej ludności a zmiany w strukturze jej wykształcenia. Studium przypadku regionu miejskiego Koszyc
Ladislav Novotný
3. Rola czynnika ludzkiego w unowocześnianiu polskiego rolnictwa na przykładzie producentów mleka / The role of the human factor in the modernization of Polish agriculture on the example of milk producers
Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska
4. Wydatki na dobra i usługi związane z rozwojem intelektualnym członków gospodarstw domowych z perspektywy wiejskich budżetów domowych / Expediture on goods and services related to intellectual development household members from the perspective of rural household budgets
Marlena Piekut
5. Znajomość idei grup producenckich wśród uczniów szkół rolniczych / Knowledge of the idea of agricultural producer groups among students of agricultural schools
Dawid Bała
6. Nierówności w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego / Inequalities in socio-economic development in rural communes in the Łódź region
Marcin Wójcik, Justyna Tomczyk
7. Wybrane inicjatywy z zakresu wspierania edukacji i ich wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich Pomorza / Selected initiatives supporting education and their impact on socio-economic development of Pomeranian rural areas
Gabriela Czapiewska
8. Gminne instytucje w infrastrukturę edukacyjną w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym w latach 2007–2013 / Municipal investments for educational infrastructure in Lodz Metropolitan Area in the years 2007–2013
Tomasz Napierała, Marek Lawin
9. Edukacyjny wymiar Programu Odnowa Wsi na przykładzie gminy Nowosolna województwa łódzkiego / Educational dimensions of Rural Renewal program. The example of Nowosolna in łódzkie voivodeship
Pamela Jeziorska-Biel
10. Zagospodarowanie przestrzenne gminy wiejskiej Kotlin w świadomości jej mieszkańców / Spatial development of Kotlin rural community in the minds of its inhabitants
Bartosz Wojtyra

Recent Submissions