Spis treści

1. Realizacja potrzeb społecznych pacjentów w obrębie szpitala geriatrycznego / Meeting the Social Needs of Geriatric Hospital Patients
Iwona Dorota Benek, Anna Maria Szewczenko
2. Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce i jego determinanty / Further Life Expectancy in Poland and its Determinants
Wioletta Bojar
3. Niepełnosprawność osób starszych jako czynnik determinujący korzystanie z usług pomocy społecznej / Disability of the Elderly as a Factor Determining the Use of Social Assistance Services
Monika Burzyńska, Irena Maniecka-Bryła
4. Indeks aktywnego starzenia się jako narzędzie ewaluacji polityki senioralnej / Active Ageing Index as an Evaluation Tool for Policy Towards Elderly
Łukasz Jurek
5. Polscy emigranci w późnym wieku / International Migration of Older Poles
Dorota Kałuża-Kopias
6. Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku / Multigenerational Houses Response to the Ageing Society in the 21th Century
Agnieszka Marzena Labus
7. „Wyjątkowi” seniorzy w percepcji studentów / „Exceptional” Seniors in the Perception of Students /)
Anna Leszczyńska-Rejchert
8. Zróżnicowanie zaawansowania starości demograficznej na obszarze województwa łódzkiego / Spatial Differentiation of the Population Ageing Process in Lodzkie Voivodeship
Anna Majdzińska
9. Wpływ opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych w Polsce oferowanej przez państwo – analiza regionalna / Impact of State-Offered Healthcare on the Quality of Life of the Elderly in Poland – Regional Analysis
Danuta Rozpędowska-Matraszek, Kazimiera Nowak-Sapota
10. Współczesne tendencje w projektowaniu oddziału geriatrycznego – komponenty przestrzeni przyjazne starszemu pacjentowi / Tendences in Geriatric Ward Design – Elderly Friendly Components of Space
Anna Maria Szewczenko, Iwona Dorota Benek
11. W poszukiwaniu intelektualnych źródeł koncepcji aktywnego starzenia się / Searching for Intellectual Roots of Active Ageing
Piotr Szukalski
12. Niesamodzielni a.d. 2035 – w poszukiwaniu sposobów i źródeł wsparcia / Dependent Seniors a.d. 2035 – New Sources of Support
Zofia Szweda-Lewandowska
13. Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+ w województwie łódzkim / Digital Divide in the Generation 50+ in Lodzkie Voivodeship
Justyna Wiktorowicz
14. Nowe technologie w służbie seniorom / New Technologies in the Service of Seniors
Kaja Anna Zapędowska-Kling

Recent Submissions

 • „Wyjątkowi” seniorzy w percepcji studentów 

  Leszczyńska-Rejchert, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Osoby starsze są często postrzegane przez pryzmat negatywnych stereotypów starości. Aby zmienić nieco perspektywę spojrzenia na tę grupę wiekową, autorka artykułu podjęła się realizacji badań empirycznych, mających na celu ...
 • Domy międzypokoleniowe odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa w XXI wieku 

  Labus, Agnieszka Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Niniejszy artykuł dotyczy problematyki domów międzypokoleniowych, jako formy zamieszkania na miarę XXI wieku, odpowiadającej na współczesne wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz zróżnicowanymi sposobami i ...
 • Zróżnicowanie zaawansowania starości demograficznej na obszarze województwa łódzkiego 

  Majdzińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Głównym celem artykułu jest analiza zmian w strukturze wieku populacji województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu starzenia się ludności. Badanie to zostało przeprowadzone na poziomie powiatów i gmin, w ...
 • Polscy emigranci w późnym wieku 

  Kałuża-Kopias, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie skali emigracji starszych mieszkańców Polski w XXI wieku. Na wstępie przedstawiono wypracowane w literaturze przedmiotu koncepcje wyjaśniające mechanizmy migracji seniorów. ...
 • Indeks aktywnego starzenia się jako narzędzie ewaluacji polityki senioralnej 

  Jurek, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Poziom aktywności osób starych w danej populacji mierzony jest za pomocą specjalnego wskaźnika, który określony jest mianem indeksu aktywnego starzenia się (AAI). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tego wskaźnika ...
 • Niepełnosprawność osób starszych jako czynnik determinujący korzystanie z usług pomocy społecznej 

  Burzyńska, Monika; Maniecka-Bryła, Irena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Naturalną konsekwencją wielu chorób przewlekłych jest pojawiająca się z czasem niepełnosprawność. Celem niniejszej pracy była ocena częstości niepełnosprawności osób starszych korzystających z pomocy społecznej. Badanie ...
 • Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce i jego determinanty 

  Bojar, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W artykule podjęto próbę kwantyfikacji wpływu czynników środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na przeciętne trwanie życia. Od 1992 r. obserwuje się wzrost średniego trwania życia, będący skutkiem spadku umieralności ...
 • Realizacja potrzeb społecznych pacjentów w obrębie szpitala geriatrycznego 

  Benek, Iwona Dorota; Szewczenko, Anna Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonalne i przestrzenne szpitali geriatrycznych oraz ich wpływ na realizację potrzeb społecznych pacjentów. Przyjęto założenie, że istnieje szereg uwarunkowań przestrzennych, które ...
 • Wpływ opieki zdrowotnej na jakość życia osób starszych w Polsce oferowanej przez państwo – analiza regionalna 

  Rozpędowska-Matraszek, Danuta; Nowak-Sapota, Kazimiera (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Analiza struktury zatrudnienia pracujących bezpośrednio z pacjentem w publicznej opiece zdrowotnej powinna zapewnić równomierny dostęp do właściwej opieki medycznej dla ludzi starszych, przez co może poprawić się ich jakość ...
 • Współczesne tendencje w projektowaniu oddziału geriatrycznego – komponenty przestrzeni przyjazne starszemu pacjentowi 

  Szewczenko, Anna Maria; Benek, Iwona Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  We współczesnej psychologii odnajdujemy tezę, że etap późnej dorosłości jest jednym z etapów rozwoju człowieka, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej jakości życia. Część negatywnych efektów starzenia się można kompensować ...
 • Niesamodzielni a.d. 2035 – w poszukiwaniu sposobów i źródeł wsparcia 

  Szweda-Lewandowska, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W 2014 roku – zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego – odsetek osób w wieku 60 i więcej wyniósł w Polsce 21,5%, a 2040 już co trzecia osoba będzie miała 60 lat lub więcej. Jeszcze szybciej wzrastać będzie odsetek ...
 • W poszukiwaniu intelektualnych źródeł koncepcji aktywnego starzenia się 

  Szukalski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Koncepcja aktywnego starzenia się staje się coraz bardziej popularną receptą na spodziewane problemy związane ze wzrostem odsetka osób starszych. Jest ona relatywnie świeżej daty, albowiem powstała w latach 1980., w ...
 • Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+ w województwie łódzkim 

  Wiktorowicz, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Pojęcie wykluczenia cyfrowego odnosi się do różnic pomiędzy osobami, które mają regularny dostęp do technologii cyfrowych i informacyjnych i potrafią efektywnie z niego skorzystać, a tymi, którzy tego dostępu nie posiadają. ...
 • Nowe technologie w służbie seniorom 

  Zapędowska-Kling, Kaja Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Artykuł podkreśla znaczenie rozwoju nowej interdyscyplinarnej gałęzi nauki zwanej gerontechnologią. Celem publikacji jest refleksja nad możliwością zaadaptowania nowych technologii w służbie seniorom. W części pierwszej ...