Spis treści


1. Adam Bartnik, Mateusz Marcinkowski
Przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych na obszarze Łodzi (Spatial variability of precipitation in the area of Lodz)
2. Marcin Jaskulski
Rekonstrukcja historycznej rzeźby za pomocą DEM obszarów przed przekształceniami antropogenicznymi – wybrane przykłady z Polski Środkowej (DEM-based reconstruction of historical earth’s surface of areas before antropogenic transformation: selected examples from Central Poland)
3. Natalia Mirowska, Stanisław Krysiak
Atrakcyjność wizualna krajobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmosin (Visual attractiveness of landscape of the Mroga valley and its surroundings in Dmosin commune)
4. Zbigniew Rdzany, Małgorzata Frydrych, Aleksander Szmidt, Katarzyna Tarnawska
W sprawie genezy i wieku form rzeźby glacjalnej pogranicza Wysoczyzn Kaliskiej i Tureckiej (On the origin and age of the glacial landsystem on the border of the Kalisz and Turek Upland Plains)
5. Aleksander Szmidt
Analysis of correlation between land surface and selected palaeosurface illustrated with examples from Central Poland (Analiza współkształtności powierzchni terenu i wybranej paleopowierzchni na przykładach z Polski Środkowej)
6. Aleksander Szmidt
Ocena przydatności archiwalnych materiałów kartograficznych dla analiz paleopowierzchni wykonywanych w technikach GIS na obszarze Polski Środkowej (Evaluation of usefulness of archival cartographic materials for the GIS analyses of palaeosurfaces in Central Poland)
7. Wojciech Tołoczko, Arkadiusz Niewiadomski
Measurements of selected greenhouse gases exhalation by using the closed-chamber technique and calculation of hour expiration with regard to CO2 emissions (Pomiar eksahalacji wybranych gazów cieplarnianych za pomocą komory zamkniętej oraz obliczanie wielkości emisji godzinowej na przykładzie wydzielania CO2)

Recent Submissions