Recent Submissions

 • Problemy metodyczne w procesie opracowania „Atlasu przemian politycznych na świecie w XX i XXI wieku” 

  Sobczyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Od początku istnienia Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych prowadzone są w niej studia nad stworzeniem „Atlasu przemian politycznych na świecie w XX wieku”, rozszerzone w ostatnich latach również na pierwsze ...
 • Srebrenica: where the war never ended 

  Violante, Antonio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  In Bosnia and Herzegovina changed both by the 1992–1995 war and the Dayton peace which was imposed from outside and which officialised the nationality-based division of the country, the contrasts that exploded during the ...
 • Idea podmiotowego sprawstwa w morfologii miast 

  Deptuła, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Dynamiczny rozwój literatury światowej z zakresu morfologii miast skłania do refleksji nad stanem i kondycją rodzimych badań morfologicznych oraz motywuje do poszerzania spektrum problemów badawczych podejmowanych ...
 • Modelowanie obiektów topograficznych w bazach danych historycznych 

  Panecki, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Celem artykułu jest zaproponowanie koncepcji modelowania obiektów topograficznych w bazach danych historycznych w celu integracji geometrycznej i topologicznej. Głównym źródłem danych są mapy archiwalne w różnych skalach ...
 • Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów do Sejmu z 1957 roku 

  Kowalski, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Z wyborów organizowanych w czasach PRL na uwagę zasługują przede wszystkim te z 1957 roku. Przeprowadzono je w okresie popaździernikowej odwilży, a władze nie miały specjalnych powodów, by je fałszować. Liberalna atmosfera ...
 • Spisy powszechne w Polsce w latach 1921–2011 – określanie czy kreowanie struktury narodowościowej? 

  Barwiński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania, na ile metody przeprowadzenia spisów powszechnych, sformułowania tzw. pytań etnicznych oraz bieżące uwarunkowania polityczne i społeczne mogą kształtować ich wyniki w odniesieniu ...
 • Pruskie wsie liniowe w okolicach Łodzi i ich mieszkańcy w początkach XIX wieku 

  Woźniak, Krzysztof Paweł ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Odszukane w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego rękopiśmienne plany wsi („kolonii”) założonych w latach 1799–1802 przez władze pruskie w okolicach Łodzi, stały się zachętą do przybliżenia ich ...
 • Horyzont geograficzny Ewangelii Marka 

  Wojciechowska, Kalina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Ewangelia Marka od XVIII wieku powszechnie uważana jest za najstarszą z ewangelii kanonicznych, a wśród ewangelii kanonicznych dodatkowo za najstarszą z tzw. ewangelii synoptycznych. Często też traktowana jest jako źródło ...