SPIS TREŚCI

1. Świadczenia rentowe dla osób bezpośrednio poszkodowanych w wypadkach drogowych / Pension Benefits for Parties Directly Injured in Road Accidents
Anna Celczyńska
2. Stan opieki długoterminowej w Polsce w latach 2010–2013 / Long-Term Care in Poland in 2010–2013
Joanna Gwarda-Żurańska
3. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne jako instrument mogący usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce / Private Health Insurances as an Instrument Alleviating the Burden on Public Health Care System in Poland
Małgorzata Jeziorska
4. Poszkodowani w pożarach i miejscowych zagrożeniach, jakie miały miejsce w budynkach mieszkalnych w Polsce w latach 2000–2006 / Personal Injury Caused by Fires in Residential Buildings in Poland in 2000–2006
Jacek Mikołaj Konciak
5. Rozwój obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w służbie zdrowia / The Evolution of Civil Liability Insurance in Health Care System
Daria Korytkowska
6. Poziom i uwarunkowania akceptacji społecznej współpłacenia za porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza specjalisty / Level and Conditions of Social Acceptance of Co-Payments for General Practitioner and Medical Specialist Advice
Anna Piechota
7. Składki i roszczenia w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą / Contributions and Claims in Third Party Liability Insurances of the Entity Performing Healing Activity
Anna Szymańska
8. Tendencja kształtowania się ryzyka porażenia prądem ludności w Polsce w latach 2005–2012 / Electric Shock in Poland as an Element of Risk in Insurance Against Accidents in Poland
Stanisław Wieteska

Recent Submissions