SPIS TREŚCI

1. Pieniądz międzynarodowy w powojennej historii międzynarodowego systemu walutowego. Teoria i praktyka International currency in the postwar history of the world monetary system. Theory and practice
Janusz Bilski
2. CAMELS and Greek banking sector performance during the crisis – an analysis and review of the evidence / Wpływ kryzysu gospodarczego na pozycję greckiego sektora bankowego – analiza i ocena przy użyciu metodologii CAMELS
Alina Hyz, Grigoris Gikas
3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna nowych krajów Unii Europejskiej – doświadczenia integracji i kryzysu / International investment position of new EU member states – the experience of integration and crisis
Agnieszka Kłysik-Uryszek
4. Poziom, motywy utrzymywania oraz funkcje rezerw walutowych krajów rozwiniętych. Analiza ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Systemu Banków Centralnych / The level, motives and functions of foreign reserves of the developed countries. Analysis with a particular focus on the European System of Central Banks
Joanna Bogołębska
5. Ryzyko rynkowe akcji spółek notowanych na giełdach w strefie euro / Systematic risk of Eurozone stocks
Ewa Feder-Sempach
6. Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy / The impact of passive portfolio management on international financial market
Tomasz Miziołek
7. Nierównowaga zewnętrzna w krajach strefy euro / External imbalance of the countries in the Eurozone
Małgorzata Janicka
8. Unia monetarna a intensywność wymiany towarowej – studium przypadku strefy euro / Intensity of trade under monetary union – case study of the Eurozone
Katarzyna Śledziewska, Elżbieta Czarny
9. Model integracji gospodarczej jako wzorzec scalania systemów biznesowych – koncepcja i jej interpretacja (na wybranych przykładach) / The model of economic integration as a pattern of integration of business systems – the concept and interpretation
Magdalena Rosińska-Bukowska
10. Reforma nadzoru sektora bankowego Unii Europejskiej – unia bankowa / Reform of the supervision over banks in the European Union – banking union
Klaudia Zielińska

Recent Submissions