Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models (Part A). Proceedings of Macromodels' 85

Redaktorzy zeszytu: Władysław Welfe, Paweł Tomczyk
Recenzent zeszytu: Wojciech Maciejewski

Recent Submissions

 • Introduction 

  Welfe, Władysław; Tomczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
 • Has there Been a Structural Change in the World Economy? 

  Klein, Laurence R. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Gospodarka światowa znajduje się obecnie w pozycji wzajemnie bilansującej się nie równowagi, przy czym znaczna część świata jest w fazie ożywienia po recesji lat 1979-1981. Czy ożywienie gospodarki może przebiegać bez ...
 • On the Problem of Macroeconomic Modelling in Centraly Planned Economies 

  Dlouhý, Vladimír (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  W artykule podjęto próbę prezentacji różnych podejść do procesu modelowania gospodarki w krajach socjalistycznych. Wyróżniono dwie dziedziny ze względu na typy modeli - stabilizację polityki ekonomicznej oraz strategię ...
 • The Quarterly Forecasting Model of the Polish Economy 

  Kudrycka, Izabella (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Celem modelu jest krótkookresowe prognozowanie gospodarki Polski. Zakres i własności modelu są określone przez dwie podstawowe przyczyny, po pierwsze, kryzys gospodarki polskiej i konieczność rozważania niedoborów w ...
 • Main Features of the Macroeconometric Model of the Chechoslovak Economy (Version CEM-3.2) 

  Štrauch, Dušan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Przedstawiony w artykule model wyraża związki przyczynowe między głównymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Został on skonstruowany dla potrzeb analizy i prognozowania gospodarki czechosłowackiej. Odzwierciedlono w nim ...
 • W-5 - Econometric Model of the Polish National Economy 

  Welfe, Władysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  W nowej generacji modeli gospodarki Polski (W5 i W7) podjęto próbę integracj i celów długookresowych i krótkookresowych adaptacji w zachowaniu podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe) oraz funkcji ...
 • Modelling Parallel Market in Centrally Planned Economies The case of the Automobile Market in Poland 

  Charemza, Wojciech; Gronicki, Mirosław; Quandt, Richard E. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  W prezentowanym artykule został sformułowany model dla dóbr trwałego użytku, w którym przyjęto, że istnienie stałej nadwyżki popytu może reprezentować równowagę. Podejście to zastosowano do rynku samochodów w Polsce. ...
 • The Disequilibrium Theory: R. Portes vs. 3. Kornai - A Critical Comparison 

  Stupnicki, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  W referacie porównano dwa podejścia do modelu opisującego gospodarkę centralnie planowaną w stanie nierównowagi. R. Portes opiera swój model na teorii nierównowagi rynku, wskazując na nieodpowiedni poziom cen i płac ...
 • Modelling Consumer Goods Markets Under Disequilibrium and Inflation 

  Welfe, Aleksander ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Głównym celem skonstruowanego modelu rynku dóbr konsumpcyjnych WA-2 jest wyjaśnienie procesów inflacyjnych oraz zjawiska powstawania popytu niezaspokojonego i oszczędności wymuszonych, które to wystąpiły ze szczególną ...
 • Intensity of Trade among the CMEA and the EEC 

  Kotyński, Juliusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Intensywność handlu między siedmioma europejskimi krajami RWPG i dziewięcioma EWG w latach 1970-1980 jest rozważana przy użyciu miar stochastycznych - współczynników korelacji i porównawczych, definiowanych na podstawie ...
 • Application of the Optimal Control Technique to Employment Problems in Belgium (A Project) 

  Bayar, Ali; Deimezis, Nioalas; Erlich, Ziegfried; Guillaume, Yvan; Moulders, Danielle (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  W Belgii, podobnie jak w większości krajów wysoko rozwiniętych, problem bezrobocia jest jednym z głównych przedmiotów zainteresowań władz. Problem ten jest szczególnie trudny do rozwiązania w warunkach istniejących ograniczeń ...
 • An Econometric Analysis of Employment in Service Sector 

  Lubera, Maria; Karpushkiene, Vita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Zmiana branżowej struktury zatrudnienia jest jedną z konsekwencji rozwoju gospodarczego. W tzw. okresie uprzemysłowienia spada liczba zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie. Siła robocza z tego sektora (I) kierowana jest ...
 • A Bottleneck Production Model with and without Substitution 

  Sztaudynger, Jan Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  W artyk ule opisano trzy sposoby modelowania wąskich gardeł procesu produkcji. W pierwszym, najprostszym założono, że nie występuje substytucja czynników produkcji. Oszacowano jednoczynnikowe funkcje produkcji na podpróbkach, ...
 • A Simplified Model of World Trade 

  Głowacki, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Model opisuje sektor handlu w gospodarce światowej. Przy założeniu egzogenicznych wielkości aktywności gospodarczych może on stanowić "wejście" do modelu gospodarki światowej. Zmienne polityki gospodarczej i działalności ...
 • Input-Output Models Based on Commodity Flow Tables or on Market Transaction Tables 

  Stäglin, Reiner (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Studia nad wrażliwością wskaźników input przy użyciu metody "tolerowanych limitów", rozszerzone dla indywidualnych wskaźników przez J. Schintke, pokazują stabilność ważności relacji input dla obydwu typów tablic. Powstaje ...