SPIS TREŚCI

1. Wstęp
Małgorzata Janicka, Aleksandra Nacewska-Twardowska
2. Międzynarodowe inwestycje portfelowe państw Europy Środkowo-Wschodniej / International Portfolio Investment. The Case of Central and Eastern European Countries
Urszula Mrzygłód, Joanna Adamska-Mieruszewska
3. Międzynarodowa koordynacja polityk gospodarczych w warunkach kryzysu finansowego i nierównowag globalnych / International Coordination of Macroeconomic Policies in Face of Financial Crisis and Global Imbalances
Joanna Bogołębska
4. Integracja polskiego rynku papierów udziałowych z rynkami zagranicznymi a wzrost gospodarczy w Polsce / Integration of Polish Equity Securities Market with Foreign Market and Economic Growth in Poland
Sławomir I.Bukowski
5. Problemy z rozumieniem współczesnego pieniądza / The Problems of Contemporary Money
Tomasz Gruszecki
6. Dekompozycja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Decomposition of Polish International Investment Position with Selected Countries of Central and Eastern Europe
Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
7. Nowa forma rozliczeń międzynarodowych – bankowe zobowiązanie płatnicze / New Form of International Settlements – Bank Payment Obligation
Danuta Marciniak-Neider
8. Rynek onshore i offshore juana chińskiego / Onshore and Offshore Market of Chinese Yuan
Magdalena Markiewicz
9. Skala fluktuacji kursu złotego wobec wybranych walut w latach 2009–2014 – analiza danych empirycznych / The Scale of Fluctuations of the Zloty’s Exchange Rate Against Selected Currencies in the Years of 2009–2014 – an Analysis of Empirical Data
Wawrzyniec Michalczyk
10. Próby uregulowania sektora parabankowego na świecie / Attempts to Regulate Shadow Banking Sector in the World
Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski
11. Korzyści i koszty współpracy Polski z międzynarodowym funduszem walutowym w latach 2009–2013 / Benefits and Costs of Poland’s Cooperation with the International Monetary Fund in the Years 2009–2013
Katarzyna Ewa Nowacka-Bandosz
12. Zmiana pozycji korporacji transnarodowych w gospodarce światowej – implikacje dla międzynarodowych rynków finansowych / Changing the Position of Transnational Corporations in the Global Economy – Implications for International Financial Markets
Magdalena Rosińska-Bukowska
13. Integracja monetarna w Afryce Zachodniej – rozwój i funkcjonowanie strefy franka CFA / Monetary Integration in West Africa – Development and Functioning of CFA Frank Area
Michał Zaremba

Recent Submissions