Show simple item record

dc.contributor.authorŁączak, Andrzej
dc.date.accessioned2016-10-21T13:57:21Z
dc.date.available2016-10-21T13:57:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19966
dc.description.abstractAt the turn of the new millennium, building an economy based on knowledge became the EU’s main priority. Innovation, which was to be the key to the competitiveness of the EU economy, became an essential issue in the Lisbon Strategy. The determination to build an innovative system embracing local conditions was stronger during the first years of the present century. The states of Central-Eastern Europe, which had just undergone system transformations and were facing huge social and economic problems, were heading for integration with high hopes, believing that their presence on the uniform European market, especially the possibility to use coherence funds, would improve the innovation and competitiveness of their economies. The analysis included eleven states from among which eight joined the EU in the year 2004 – the Czech Republic, Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, Slovakia, Slovenia and Hungary, two in the year 2007 – Bulgaria and Romania and one state in 2013 – Croatia. These states could expect significant European funds. Only in the years 2007–2013 the European Union assigned over 346,9 billion Euro for coherence policy. The amount of more than 175,5 billion Euro reached eleven states of Central-Eastern European states, which constituted well over a half of the full amount. The purpose of the elaboration is to compare and assess the extent to which the use of coherence policy funds contributed to the improvement of innovation and competitiveness of Central-Eastern European states. The fact that these states joined the EU at different times gives us an opportunity to observe the development of economies facing similar socio-economic problems within EU structures and at their outskirts.en_US
dc.description.abstractU progu nowego tysiąclecia budowa gospodarki opartej na wiedzy stała się głównym priorytetem Unii Europejskiej. W Strategii Lizbońskiej istotne miejsce zajęła innowacyjność, która miała stać się kluczem do wzrostu konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. W pierwszych latach obecnego stulecia wzrastała determinacja w budowaniu systemu innowacji uwzględniającego regionalne uwarunkowania. Państwa Europy Środkowo Wschodniej, które zaledwie kilka lat wcześniej przeszły transformacje ustrojową i borykały się z olbrzymimi problemami społeczno-gospodarczymi z wielką nadzieją zmierzały w stronę integracji europejskiej ufając, że obecność na jednolitym rynku europejskim, a szczególnie korzystanie ze środków polityki spójności podniesie innowacyjność i konkurencyjność ich gospodarek. Analizą zostało objętych jedenaście państw, spośród których osiem przystąpiło do UE w 2004 roku – Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry, dwa w 2007 – Bułgaria i Rumunia i jedno państwo w 2013 – Chorwacja. Państwa te mogły liczyć na znaczne fundusze europejskie. Tylko w latach 2007–2013 Unia Europejska przeznaczyła na politykę spójności kwotę ponad 346,9 mld euro. Do jedenastu państw Europy Środkowo Wschodniej trafiło ponad 175,5 mld euro, co stanowiło ponad połowę tej kwoty. Celem opracowania jest porównanie i ocena jak wykorzystanie środków polityki spójności wpłynęło na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarek państw Europy Środkowo Wschodniej. Fakt, iż państwa te przystąpiły do UE w różnym terminie daje możliwość porównania jak rozwiały się gospodarki o podobnych problemach gospodarczo-społecznych wewnątrz struktur UE i na jej obrzeżach.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana z projektu: „Popularyzacja najnowszej wiedzy ekonomicznej wśród ludzi młodych” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.pl
dc.language.isoenen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_US
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica; 321
dc.subjectinnovationen_US
dc.subjectcompetitivenessen_US
dc.subjectcohesion policyen_US
dc.subjectCentral-Eastern European countryen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectpolityka spójnościpl_PL
dc.subjectEuropa Środkowo-Wschodniapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleA comparative analysis of EU coherence policy’s influence on the innovation and competitiveness of Central-Eastern European states in the years 2004–2014en_US
dc.title.alternativeAnaliza porównawcza wpływu polityki spójności UE na innowacyjność i konkurencyjność państwa Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004–2014pl_PL
dc.typeArticleen_US
dc.page.number[35]-53
dc.contributor.authorAffiliationPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Instytut Administracji i Turystykipl
dc.referencesEuropean Commission (2015), Innovation Union. Scoreboard 2015, Available on: http://ec.europa. eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2014), Innovation Union. Scoreboard 2014, Available on: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2013), Innovation Union. Scoreboard 2013, Available on: http://ec.europa. eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2012), Innovation Union. Scoreboard 2012, Available on: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission (2012), Innovation Union. Scoreboard 2011, Available on: ((http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/subscription_en.htm).pl_PL
dc.referencesEuropean Union. Scoreboard 2010, (2011), European Commission, Brusels, Available on: www.proinno-europe.eu/metrics.pl_PL
dc.referencesEurostat (2013) Basic figures on the EU, Available on: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators).pl_PL
dc.referencesEurostat (2013), Gross Domestic expenditure on RD, 2002–2012 (% of GDP), Available on: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/File:Gross_domestic_expenditure_on_R%26D,_2002%E2%80%9312_%28%25_of_GDP%29_YB14.png.pl_PL
dc.referencesEurostat (2013) Science, technology and innovation in Europe, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesEurostat (2012) Science, technology and innovation in Europe, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesGUS (2013) Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce w 2013 roku, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2012) Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2009) Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2008, Notka informacyjna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozioł-Nadolna K., (2011), Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2008, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, nr 21/2011, s. 71–81.pl_PL
dc.referencesKrajewski S. (2014), Innovation Levels In The Economies Of Central And Eastern Europe, Comparative Economic Research, vol. 17, No. 3.pl_PL
dc.referencesŁączak A. (2015), Fundusze unijne jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach oraz efektywność ich wykorzystania w Polsce w latach 2004–2013, [w:] O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego. Seria „Przedsiębiorczość” pod red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁączak A. (2013), Finansowanie działalności przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarki i jego znaczenie w dobie kryzysu, (w:) Studia Lubuskie 9/2013, s. 225–278. Piekut M. (2012), Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, t. 21, nr 2.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego (2011), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Załącznik nr I do decyzji KE z dnia 1 października nr K (2007) 4562, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThe Global Competitiveness Report 2014–2015 (2014), Schwab Klaus, Genewa.pl_PL
dc.referencesSchwab K. (2013), The Global Competitiveness Report 2013–2014, (2013), ed. Schwab Klaus, Genewa.pl_PL
dc.referencesSchwab K. (2012), The Global Competitiveness Report 2012–2013, (2012), ed. Schwab Klaus, Genewa.pl_PL
dc.referencesSchwab K. (2011), The Global Competitiveness Report 2011–2012, (2011), ed. Schwab Klaus, Genewa.pl_PL
dc.referencesSchwab K. (2010), The Global Competitiveness Report 2010–2011, (2010), ed. Schwab Klaus, Genewa.pl_PL
dc.referencesSchwab K. (2009), The Global Competitiveness Report 2009–2010, (2009), ed. Schwab Klaus, Genewa.pl_PL
dc.referencesSchwab K. (2008), The Global Competitiveness Report 2008–2009, (2008), Schwab Klaus, Genewa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Infrastruktury i Rozwoju (2013), Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Narodowych strategicznych ram odniesienia na lata 2007–2013, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013), Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailied@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.321.03
dc.relation.volume3en_US
dc.subject.jelO31
dc.subject.jelO32
dc.subject.jelO38
dc.subject.jelO57
dc.subject.jelF63
dc.subject.jelM21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record