CONTENT

1. Wstęp

2. Polityka stopy procentowej w świetle teorii ekonomicznych. Wnioski dla strefy euro
Janusz Bilski
3. . Koncepcje włączenia krajów nadwyżkowych w procesy dostosowawcze w kontekście zjawiska nierównowag globalnych
Joanna Bogołębska
4. Mechanizm transmisji monetarnej w strefie euro poprzez kanał kredytowy w czasie globalnego kryzysu finansowego
Dominika Brózda
5. Analiza porównawcza stopnia integracji węgierskiego i słowackiego giełdowego rynku akcji z giełdowym rynkiem akcji w obszarze euro
Sławomir I.Bukowski
6. Wpływ integracji walutowej na handel międzynarodowy – analiza teoretyczna
Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska
7. Ewolucja działalności inwestorów finansowych na rynkach towarowych
Jerzy Dudziński
8. Ryzyko systematyczne akcji największych spółek notowanych na NYSE i GPW w Warszawie w okresie 2007–2011
Ewa Feder-Sempach
9. On the Greek economic crisis of 2009–2012: Fundamental causes and effects; future prospects for Greece and Eurozone
Christos C. Frangos, Constantinos C. Fragkos, Alina Hyz
10. Makroekonomiczne determinanty rozwoju rynku walutowych instrumentów pochodnych w Polsce
Emilia Gierach
11. Global Financial Crisis and Greek Debt Crisis
Grigorios Gikas, Alina Hyz, Periklis Tagkas
12. Estonii droga od zapoczątkowania transformacji systemowej poprzez kryzys gospodarczy do wprowadzenia euro
Eugeniusz Gostomski
13. Kierunki przepływów kapitałowych w gospodarce światowej
Magorzata Janicka
14. Stopa procentowa jako narzędzie kształtowania koniunktury w monetarystycznej teorii cyklu koniunkturalnego
Katarzyna Kalinowska
15. Zmiany zaangażowania inwestorów zagranicznych w Polsce – wpływ kryzysu gospodarczego
Agnieszka Kłysik-Uryszek
16. Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000–2011
Kamila Kuziemska
17. Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego
Magdalena Markiewicz
18. Przyczyny kryzysu zadłużenia strefy euro i propozycje rozwiązań
Lidia Mesjasz
19. Specyfika dywergencji stóp procentowych w Unii Europejskiej
Wawrzyniec Michalczyk
20. Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw czlonkowskich (UE-10)
Edward Molendowski, Piotr Stanek
21. Wpływ kryzysu finansowego strefy euro na rozwój sektora energii odnawialnej UE
Tomasz Motowidlak
22. Przyszłość strefy euro – ściślejsza integracja czy powrót do dwóch prędkości?
Bogumiła Mucha-Leszko
23. Ekspansja fiskalna a destabilizacja równowagi zewnętrznej
Eugeniusz Najlepszy
24. Kryzys strefy euro a dychotomia jej mechanizmów systemowych – próba oceny
Jacek Pera
25. Kryzys w strefie euro – wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne
Magdalena Rosińska-Bukowska
26. Strefa euro: scenariusz alternatywny
Andrzej Sławiński
27. Analiza możliwości zawierania transakcji opcyjnych na islamskim rynku finansowym
Iwona Sobol

Recent Submissions

View more