SPIS TREŚCI

  Artykuły

 1. Archiwa prywatne rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny w XVIII–XIX w. (w świetle Zbioru Zygmunta Glogera w Archiwum Państwowym na Wawelu)
  Magdalena Ujma
 2. Debata parlamentarna poświęcona rozgraniczaniu nieruchomości jako płaszczyzna wymiany idei politycznych i prawnych w Królestwie Polskim
  Rafał Kania
 3. Przyczynek do badań nad służbą Polaków z ziem litewsko-białoruskich w administracji cywilnej Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wieku
  Maria Korybut-Marciniak
 4. Между личным пространством и явностью жизни. Дворянки в Польском Королестве на рубеже XIX и XX веков
  Ewelina Maria Kostrzewska
 5. „Katechizm za sześć centów…” Jan kardynał Puzyna wobec kwestii socjalnej
  Sławomir Marchel
 6. Powstanie i rozwój kolei żelaznych w prowincji Pomorze jako wyraz aktywności lokalnych środowisk i sektora publicznego
  Janusz Myszczyszyn
 7. W cieniu. Zofii Tołstojowej (1844–1919) i Anny Dostojewskiej (1846–1918) skrywane pisarstwo
  Beata Walęciuk-Dejneka
 8. The Press Depiction of the Triangle Shirtwaist Factory Fire in New York on March 25, 1911
  Ewa Wiśniewska
 9. Первая аграрная программа Конституционно-Демократической Партии
  Edward Wiśniewski
 10. Pierwsza Pomorska Wystawa Rolnictwa i Przemysłu w Grudziądzu (1925 r.) w świetle lokalnych artykułów prasowych
  Renata Knyspel-Kopeć
 11. Analiza statystyczna wybranych aspektów handlu zagranicznego II Rzeczypospolitej
  Damian Bębnowski
 12. Artykuły recenzyjne

 13. Dyskusje naukowe wokół ewakuacji Ołtarza Mariackiego w latach II wojny światowej. Uwagi do książki: Stanisław Waltoś, „Grabież ołtarza Wita Stwosza”, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, ss. 407, il., mapa
  Dariusz Matelski
 14. W poszukiwaniu kobiet w podręcznikach do historii. Rozważania nad publikacją Iwony Chmury-Rutkowskiej, Edyty Głowackiej-Sobiech, Izabeli Skórzyńskiej, „Niegodne historii”? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Poznań 2015, ss. 621
  Agnieszka Chłosta-Sikorska
 15. Uwagi do książki: Małgorzata Dajnowicz, „Poglądy ideowe i działalność polityczna elit (nie)prowincjonalnych Narodowej Demokracji zachodniej części województwa białostockiego (1919–1939)”, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015, ss. 293
  Adam Miodowski
 16. Recenzje

 17. Jarosław Kita, Luminarze nauki polskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Pro memoria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 338
  Małgorzata Przeniosło
 18. Aleksander Łupienko, Kamienice czynszowe Warszawy 1864–1914, Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2015, ss. 549 + il.
  Kamil Śmiechowski
 19. Jerzy Szczepański, Urzędnicy administracji państwowej Królestwa Polskiego w latach 1815–1866 (na przykładzie guberni radomskiej), Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, ss. 144.
  Justyna Tomaszewska
 20. Ziemianie Mazowsza. Ziemianie mazowieccy wobec obronności Ojczyzny. Od Konfederacji barskiej po II wojnę światową, pod red. Jarosława Kity, Bogumiły Umińskiej, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Ciechanów–Łódź 2015, ss. 303
  Urszula Klemba
 21. Krzysztof Kawalec, Roman Dmowski, wyd. 2 uzupełnione i poszerzone, Wyd. „Zysk i S-ka”, Poznań 2016, ss. 630.
  Michał Andrzejczak
 22. Sprawozdania naukowe

 23. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w 150. rocznicę powstania zabajkalskiego oraz 70. rocznicę repatriacji polskich zesłańców z głębi ZSRR pt. Losy Polaków na Wschodzie w XIX–XXI w., Łódź 5–6 grudnia 2016 r.
  Łukasz Biały
 24. Sprawozdanie z interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt. „A więc wojna!” – działania militarne i ich kontekst polityczno-prawny, gospodarczy i społeczno-kulturowy na przestrzeni dziejów, Łódź, 17–19 listopada 2016 r.
  Urszula Klemba
 25. Pro Memoria

 26. Profesor Lech Trzeciakowski (1931–2017). In Memoriam
  Dariusz Matelski

Recent Submissions

View more