CONTENT

 1. Wstęp
  Cezary Brzeziński
 2. Metropolizacja, niezrównoważony wzrost a model globalnej akumulacji. Korzyści i koszty.
  Geneviève Duché
 3. Polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miast oraz ich otoczenia w europejskiej polityce spójności w latach 2007-2013
  Mirosława Klamut
 4. Dylematy wspierania rozwoju metropolii w ramach polityki spójności Unii Europejskiej
  Mariusz Czupich
 5. Metropolia a region – problemy ustrojowe i polityczne
  Łukasz Mikuła
 6. Interpretacja pojęcia „rządzenie publiczne”
  Eugeniusz Wojciechowski
 7. Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy
  Wawrzyniec Rudolf
 8. Kierunki modernizacji administracji samorządowej w Polsce i w Niemczech – przykład miast na prawach powiatu
  Aldona Podgórniak-Krzykacz
 9. Funkcjonalne i społeczne problemy integracji metropolitalnej. Przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
  Marcin Wójcik, Paulina Tobiasz-Lis
 10. Silny region – silna metropolia. Studia empiryczne na przykładzie nowych regionów NTS-3 w UE w okresie 1999-2005
  Ewa Łaźniewska, Roman Chmielewski
 11. Łódzki Obszar Metropolitalny w liczbach
  Magdalena Nowak, Marcin Feltynowski
 12. Powstawanie obszaru metropolitalnego. Przykład Bydgoszczy i Torunia
  Maria Marszałkowska
 13. Charakterystyka Wrocławskiego Obszaru Metropolitarnego ze szczególnym uwzględnieniem systemu przyrodniczego
  Beata Warczewska, Barbara Mastalska-Cetera
 14. Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne
  Cezary Brzeziński
 15. Odrębność rozwojowa regionu łódzkiego. Niewykorzystane dziedzictwo Królestwa Polskiego
  Mirosław Wiśniewski
 16. Kultura muzyczna Łodzi – artyści i instytucje
  Karolina Targowska

Recent Submissions