CONTENT

 1. Wstęp
  Monika Słupińska
 2. Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu.
  Wanda Maria Gaczek
 3. Oddziaływanie metropolii na region
  Małgorzata Pięta-Kanurska
 4. Regionalny wymiar polityki innowacyjnej w kontekście Strategii Europa 2020 – ranga, charakter, ewolucja
  Aleksandra Nowakowska
 5. Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na mobilność zasobów wiedzy i kreacji i innowacji w kontekście relacji metropolia-region
  Anna Wanda Tomaszewska
 6. W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju
  Anna Rutkowska-Gurak
 7. Kapitał ludzki, wiedza i innowacje jako czynniki wzmacniające funkcje metropolitalne miast wojewódzkich, na przykładzie Rzeszowa – stolicy regionu podkarpackiego
  Teresa Pasterz
 8. Inwestycje w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów
  Łukasz Olipra
 9. Atrakcyjność lokalizacji inwestycji zagranicznych w metropolii
  Dorota Rynio
 10. Gospodarka Krakowa na tle polskich metropolii
  Jakub Kwaśny, Arkadiusz Mroczek
 11. Koordynacja polityki proinwestycyjnej w procesach umiędzynarodowienia metropolii. Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM)
  Mariusz E. Sokołowicz
 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w relacjach metropolia-region w warunkach kryzysu gospodarczego
  Monika Słupińska
 13. Wpływ metropolii łódzkiej na rozwój społeczno-gospodarczy regionu
  Ewa Kusideł
 14. Oddziaływanie obszaru metropolitalnego Wrocławia na tworzenie klastrów w regionie
  Ewa Szostak
 15. Platforma audytowa jako przykład realizacji benchmarkingu innowacyjności przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim
  Tomasz Norek
 16. Obrót gruntami w aglomeracji poznańskiej
  Barbara Maćkiewicz

Recent Submissions