Show simple item record

dc.contributor.authorMiłaszewicz, Danuta
dc.date.accessioned2017-09-18T10:17:30Z
dc.date.available2017-09-18T10:17:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22607
dc.description.abstractThe possibilities of the development of regional economies and communities, as well as achieved standard of living, depends on the efficient operation and quality of regional institutions that exercise government authority. The aim of the article is to compare the quality of the government in the Polish regions (NUTS 2) and the spatial differentiation of access to basic public goods (education, health, security). The analysis of the quality of the government was based on the indicators of the quality of public institutions that exercise government authority in the regions of Europe. The study of accessibility to basic public goods in the Polish regions has been based on the key indicators characterizing the quantitative results of the implementation of public tasks in the field of education, health and security. The analysis shows that standards of living in the Polish regions vary not only because of disparities in GDP per capita and the supplied by the regional authorities amount of public goods, but also due to the significant differences in the quality of government in the regions.en_GB
dc.description.abstractMożliwości rozwoju regionalnych gospodarek i społeczności oraz osiągany przez nie poziom życia uzależnione są od sprawnego działania samorządów i jakości sprawowanych przez nie rządów. Celem artykułu jest porównanie ocen jakości rządu w polskich regionach (NUTS 2) z przestrzennym zróżnicowaniem dostępności do podstawowych dóbr publicznych (edukacji, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa). Analizy jakości rządu dokonano na podstawie wskaźników jakości sprawowania władzy w regionach Europy. Badanie dostępności do podstawowych dóbr publicznych w polskich regionach oparto na wybranych wskaźnikach charakteryzujących ilościowe wyniki realizacji zadań publicznych w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Analiza wykazała, że warunki życia w polskich regionach są zróżnicowane nie tylko z powodu dysproporcji w poziomie PKB per capita oraz ilości dostarczanych przez władze regionalne dóbr publicznych, lecz także z powodu znacznych różnic jakości sprawowanej władzy w regionach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;328
dc.subjectquality of governmenten_GB
dc.subjectpublic gooden_GB
dc.subjectPolish regions NUTS2en_GB
dc.subjectjakość rządupl_PL
dc.subjectdobra publicznepl_PL
dc.subjectpolskie województwapl_PL
dc.titleOcena jakości rządu i dostarczania wybranych dóbr publicznych w Polsce w ujęciu regionalnympl_PL
dc.title.alternativeEvaluation of the Quality of Government and the Delivery of Selected Public Goods in Poland on a Regional Levelen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[111]-122
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Makroekonomii
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAfonso A., Schuknecht L., Tanzi V . (2006), Public Sector Efficiency. Evidence for New EU Member  States and Emerging Markets, „European Central Bank Working Paper Series”, no. 581, January, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp581.pdf [dostęp: 10.06.2016].pl_PL
dc.referencesAgnafors M. (2013), Quality of Government: Toward a More Complex Definition, „American Political Science Review”, vol. 107, s. 433–445.pl_PL
dc.referencesBuchanan J.M., Musgrave R.A. (2005), Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCharron N., Dijkstra L., Lapuente V. (2014), Regional Governance Matters: Quality of Government within European Union Member States, „Regional Studies”, vol. 48, no. 1, s. 69–90.pl_PL
dc.referencesCibor K. (2014), Usługi użyteczności publicznej a ekonomia społeczna, Fundacja Inicjatyw Społeczno‑Ekonomicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFärdigh M.A. (2012), Free Media and Quality of Government: The role of media in promoting quality of government institutions in the European Union, „QoG Working Paper Series”, no. 13, October.pl_PL
dc.referencesFundowicz S. (2009), Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przeszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 3168, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGUS (2015a), Rocznik statystyczny województw 2014, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2015b), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalleröd B., Ekbrand H., Gordon D. (2014), Good Governance – What we Think It Is and What We Really Measure, The Quality of Government and the Performance of Democracies – seminar, Gothenburg, http://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1530/1530012_haller‑‑d‑‑ekbrand‑‑gordon.pdf [dostęp: 12.06.2016].pl_PL
dc.referencesHolmberg S., Rothstein B., Nasiritousi N. (2009), Quality of Government: What You Get, „Annualpl_PL
dc.referencesReview of Political Science”, no. 12, s. 135–161.pl_PL
dc.referencesKisiel W. (2015), Prawo o ustroju samorządu terytorialnego: założenia gruntownej reformy, [w:] P. Kopyciński (red.), Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, UE w Krakowie – Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesKołaczkowski B., Ratajczak M. (2010), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonstytucja RP (1997), Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., ogłoszony w Dz.U. z 2015 r., poz. 1515.pl_PL
dc.referencesLis W. (2012), Istota i rola samorządu terytorialnego w państwie demokratycznym, „Rocznik Nauk Prawnych”, t. XXII, nr 1, s. 161–181.pl_PL
dc.referencesRothstein B. (2014), What is the opposite of corruption?, „Third World Quarterly”, vol. 35, no. 5, s. 737–752.pl_PL
dc.referencesRothstein B., Tannenberg M. (2015), Making Development Work: The Quality of Government Approach, „EBA Report”, no. 7.pl_PL
dc.referencesRothstein B., Teorell J. (2008), What is quality of government? A theory of impartial government institutions, „Governance: International Journal of Policy, Administration and Institutions”, no. 21, s. 165–190.pl_PL
dc.referencesRothstein B., Teorell J. (2012), Defining and measuring quality of government, [w:] S. Holmberg, B. Rothstein (eds.), Good Government: The Relevance of Political Science, Edward Elgar Publisher, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesStiglitz J.F. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTomini L. (2011), Improving Quality of Government. The EU’s Influence in Central and Eastern European Countries during the Enlargement Process, konferencja ECPR‑IPSA, Whatever happened to north‑south?, University Sao Paulo.pl_PL
dc.referencesUstawa (1990) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515).pl_PL
dc.referencesUstawa (1998a) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578, tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445).pl_PL
dc.referencesUstawa (1998b) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województw (Dz.U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 486).pl_PL
dc.contributor.authorEmaildmilasz@vp.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.328.07
dc.relation.volume2pl_PL
dc.subject.jelH00
dc.subject.jelH75


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record