CONTENT

 1. Słowo wstępne
  Bożena Mikołajczyk
 2. Pozyskiwanie kapitału przez banki
  Monika Marcinkowska
 3. Model struktury kapitałowej dla firm wchodzących na rynek NewConnect
  Bożena Mikołajczyk, Agnieszka Kurczewska
 4. Popyt na rezerwy walutowe - ewolucja koncepcji teoretycznych a współczesne doświadczenia gospodarki światowej
  Joanna Bogołębska
 5. Dostępność kredytu konsumenckiego w warunkach globalizacji gospodarki. Społeczny kontekst przemian
  Iwona Dorota Czechowska
 6. Efekt wypychania kredytów w portfelu instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
  Andrzej Bogus
 7. Dłużne papiery wartościowe alternatywnym źródłem finansowania działalności bankowej
  Iwa Kuchciak
 8. Finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
  Dariusz Letkowski
 9. Dostępność kapitału zagranicznego dla Skarbu Państwa RP w warunkach globalizacji
  Tomasz Uryszek
 10. Wykorzystanie środków unijnych w przedsięwzięciach inwestycyjnych partnerstwa publiczno-prywatnego
  Dagmara Hajdys
 11. Przeciwdziałanie bezrobociu formą inwestycji w kapitał ludzki
  Krystyna Kietlińska
 12. Alternatywne źródła finansowania samorządowych inwestycji ekologicznych w globalizującej się gospodarce
  Dorota Burzyńska
 13. System dochodów jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego i kryzysu finansów publicznych
  Szymon Bryndziak
 14. Regionalne programy operacyjne jako dopełnienie programów operacyjnych o zasięgu krajowym w kontekście źródeł finansowania podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2007-2013
  Krzysztof Świeszczak
 15. Finansowanie informatyzacji polskiej służby zdrowia
  Katarzyna Karwacka
 16. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla MSP a wyzwania globalizacji - wybrane problemy
  Joanna Fila
 17. Kapitał zagraniczny w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw w województwie łódzkim
  Agnieszka Kłysik-Uryszek
 18. Kredyty globalne jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
  Agnieszka Czajkowska,
 19. Ocena atrakcyjności źródeł finansowania działalności podmiotów z sektora MSP
  Marika Ziemba
 20. Uwarunkowania podatkowe sponsoringu jako formy pozyskiwania kapitału
  Radosław Witczak
 21. Innowacyjny program finansowania MMSP -JEREMIE
  Maria Kurowska
 22. Podatkowe aspekty franchisingu jako formy finansowania przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce
  Joanna Fila, Radosław Witczak

Recent Submissions

View more