Show simple item record

dc.contributor.authorNowicki, Paweł
dc.date.accessioned2018-12-03T11:56:18Z
dc.date.available2018-12-03T11:56:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26232
dc.description.abstractFrom the very beginning of the socio-economic transformation in Poland, rapid development of outdoor media advertisement was observed, especially in the cities. Lack of effective legal regulations and low awareness of the importance of creating aesthetic public spaces has resulted in too many advertisements in inappropriate places. Moreover, new legal instruments are not being used in the best possible way. The goal of the article is identification of the forms and characterization of outdoor advertising in the town square in Uniejów in the context of spatial order standards.en_GB
dc.description.abstractOd początku transformacji ustrojowej obserwowano rozwój branży reklamy zewnętrznej w miastach. Brak skutecznych regulacji prawnych oraz niska świadomość społeczna zagadnień estetyki przestrzeni publicznych, doprowadziła do wytworzenia chaosu reklamowego, a nowe narzędzia oddziaływania na sektor reklamy nie zawsze są skutecznie wykorzystywane. Celem artykułu jest identyfikacja form i charakterystyka reklamy zewnętrznej występującej w przestrzeni publicznej rynku Uniejowa, w kontekście wymagań zachowania ładu przestrzennego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;7
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjecttown squareen_GB
dc.subjectoutdoor advertisementen_GB
dc.subjectpublic spacesen_GB
dc.subjectspatial planningen_GB
dc.subjectUniejówen_GB
dc.subjectrynek miejskipl_PL
dc.subjectreklama zewnętrznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń publicznapl_PL
dc.subjectład przestrzennypl_PL
dc.subjectUniejówpl_PL
dc.titleReklama zewnętrzna w przestrzeni uniejowskiego rynkupl_PL
dc.title.alternativeOutdoor advertisements in Uniejów town squareen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[151]-162
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
dc.identifier.eissn2449-8319
dc.referencesCieślak A.B., Historyczne centrum Uniejowa w kontekście rozwoju funkcji uzdrowiskowej – rola i znaczenie, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 5–24.pl_PL
dc.referencesCzarnecki B., Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce na przykładzie Białostocczyzny, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2003.pl_PL
dc.referencesCzyński M., Ostrowski M., Reklama w przestrzeni publicznej miasta, „Przestrzeń i Forma” 2011, nr 16, s. 213–228.pl_PL
dc.referencesGulmez M., Karaca S., Kitapci O., The Effects Of Outdoor Advertisements On Consumers: A Case Study, „Studies in Business and Economics” 2010, nr 5(2), s. 70–88, http://eccsf.ulbsib iu.ro/RePEc/blg/journl/526gulmezkaracakitapci.pdf [dostęp: 28.04.2018].pl_PL
dc.referencesJaniszewska A., Klima E., Rochmińska A., Centra handlowe w Łodzi – zawłaszczona przestrzeń publiczna?, [w:] Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście, red. I. Jażdżewska, Łódź 2011, s. 157–166.pl_PL
dc.referencesKarta Przestrzeni Publicznej przygotowana na III Kongres Urbanistyki Polskiej, http://www.tup.org.pl/download/2009_0906_KartaPrzestrzeniPublicznej.pdf [dostęp: 29.04.2018].pl_PL
dc.referencesLamprecht M., Kilka uwag o rozwoju Uniejowa w świetle nowych funkcji miasta, „Biuletyn Uniejowski” 2012, t. 1, s. 131–139.pl_PL
dc.referencesLitwińska E., Czy można mówić o specyfice przestrzeni publicznych małego miasta?, „Studia KPZK PAN” 2012, t. 144, s. 21–31.pl_PL
dc.referencesMaik W., Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcie badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska, [w:] Przestrzeń publiczna miast. XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście, red. I. Jażdżewska, Łódź 2011, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz M., Reklama zewnętrzna w mieście, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.pl_PL
dc.referencesMierzejewska L., Rozwój zrównoważony jako kategoria ładu przestrzennego, „Biuletyn KPZK PAN” 2003, z. 205, s. 127–140.pl_PL
dc.referencesMikosz J., Formy reklamy zewnętrznej, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 44–58.pl_PL
dc.referencesParysek J.J. , Ład przestrzenny jako kategoria pojęciowa i planistyczna, „Biuletyn KPZK PAN” 2003, z. 205, s. 111–126.pl_PL
dc.referencesPlan rynku w Uniejowie uzyskany ze strony Geoportalu Województwa Łódzkiego, http://geoportal.lodzkie.pl/imap [dostęp: 2.03.2018]pl_PL
dc.referencesSuchowiak J., Symfonia świateł – identyfikacja wizualna i reklama w kontekście wnętrz architektonicznych, „Kosmos” 2015, t. 64, nr 4, s. 563–578.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015, poz. 774)pl_PL
dc.referencesWejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Wyd. Arkady, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesWojnarowska A., Przestrzeń publiczna Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski” 2015, t. 4, s. 25–44.pl_PL
dc.referencesWójcik M., Zróżnicowanie szaty informacyjnej miasta jako przejaw dysproporcji przestrzennych. Studium przypadku wielkomiejskiego centrum Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi, red. A. Suliborski, M. Wójcik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 187–207.pl_PL
dc.referencesZalesińska M., Zewnętrzna reklama LED – nowa technologia i nowe zagrożenia, „Polish Journal for Sustainable Development” 2017, t. 21, nr 2, s. 161–168.pl_PL
dc.referenceshttp://www.kmt.uksw.edu.pl/formy-reklamy-zewnetrznej-artykul#ftn141 [dostęp: 1.05.2018].pl_PL
dc.contributor.authorEmailpawel.nowicki@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-8403.07.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.