pod red. Tadeusza Krzemińskiego

CONTENT

 1. Od Redakcji
 2. Paleośrodowiskowe zmiany w świetle analiz palinologicznych późnovistuliańskich osadów węglanowych w zagłębieniach bezodpływowych w Bełchatowie
  Zofia Balwierz, Jan Goździk
 3. Zagłębienia bezodpływowe w Polsce środkowej i przydatność analizy ich wypełnień do interpretacji paleogeograficznych
  Halina Klatkowa
 4. Cechy rozwoju i zaniku lądolodu warciańskiego w środkowej Polsce
  Tadeusz Krzemiński
 5. Stan wiedzy na temat rozwoju dolin ekstraglacjalnych na Niżu Polskim w okresie przejściowym plejstocen-holocen
  Krystyna Turkowska
 6. Geokompleksy zagłębień wytopiskowych okolic Zduńskiej Woli
  Grażyna Bezkowska
 7. Analiza porównawcza składu fizykochemicznego wód opadowych, porowych i gruntowych
  Janusz Burchard
 8. Wpływ Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów" na stosunki wodne małej zlewni nizinnej
  Gabriel Jeż, Paweł Jokiel, Zygmunt Maksymiuk, Sławomir Mela, Jacek Teodorski
 9. Przegląd metod stosowanych w rekonstrukcji antropogenicznych przemian krajobrazu
  Elżbieta Papińska

NOTATKI NAUKOWE - REPORTSRedakcja naukowo-dydaktyczna
Tadeusz Krzemiński
Kazimierz Kłysik
Stanisław Krysiak

Redaktor zeszytu
Tadeusz Krzemiński

Recenzent
Jerzy Szykulski

Recent Submissions

View more