CONTENT

1. Ochrona zasobów i stosunków wodnych na obszarach podmiejskich - Monitoring and protection of water resources and the hydrological process in the suburban area of Łódź
Paweł Jokiel
2. Morfologiczne i geologiczne tło procesu obiegu wody w małej zlewni położonej w północnej części Wyżyny Łódzkiej - Morfological and geological conditions in the drainage basin located in the northern part of Łódź Upland
Paweł Jokiel, Zygmunt Maksymiuk
3. Warunki gromadzenia i drenażu oraz kierunki ochrony zasobów podziemnych w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie zlewni Dzierżąznej - Hydrogeological conditions and groundwater protection in the Dzierżązna drainage basin
Paweł Jokiel, Piotr Moniewski
4. Charakterystyka sieci rzecznej małej zlewni położonej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej - Characterization of the small drainage basin river network located in the Łódź Upland margin zone
Adam Bartnik, Edmund Tomaszewski
5. Hydrologiczna i krajobrazowa rola źródeł małej zlewni w zachodniej części strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej - Hydrological and landscape role of the small drainage basin springs located in the western part of the Łódź Upland margin zone
Zygmunt Maksymiuk, Piotr Moniewski
6. Struktura użytkowania ziemi w dorzeczu Dzierżąznej - charakterystyka i aspekty hydrologiczne zagospodarowania zlewni - The structure of land use of the Dzierżązna drainage basin - its characteristics and hydrological effects
Stanisław Krysiak


Redaktor zeszytu Paweł Jokiel
Recenzent Andrzej T. Jankowski

Recent Submissions