Show simple item record

dc.contributor.authorBłaszczyk, Marek
dc.date.accessioned2021-03-05T10:27:44Z
dc.date.available2021-03-05T10:27:44Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34069
dc.description.abstractPraca stanowi krytyczne omówienie książki Włodzimierza Lorenca zatytułowanej Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019). Celem naszym jest, po pierwsze, przybliżenie zasadniczych tez stawianych przez Autora; po wtóre natomiast – zaproszenie do namysłu nad fenomenem filozofii hermeneutycznej oraz jej miejscem we współczesnej myśli filozoficznej.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents a critical approach to Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje by Włodzimierz Lorenc (Warszawa 2019). It aims to discuss the main theses presented in the dissertation and to invite to reflection focused on the specificity of hermeneutic philosophy, as well as its place in contemporary philosophy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS;51
dc.subjectfilozofia hermeneutycznapl_PL
dc.subjectrozumieniepl_PL
dc.subjectinterpretacjapl_PL
dc.subjectczłowiekpl_PL
dc.subjectegzystencjapl_PL
dc.subjecthermeneutic philosophypl_PL
dc.subjectunderstandingpl_PL
dc.subjectinterpretationpl_PL
dc.subjecthuman beingpl_PL
dc.subjectexistencepl_PL
dc.titleSpór o filozofię hermeneutycznąpl_PL
dc.title.alternativeThe Dispute on Hermeneutic Philosophypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number111-127pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernikapl_PL
dc.referencesBollnow O.F. (1994), Wilhelm Dilthey jako twórca filozofii hermeneutycznej, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, [w:] Studia z filozofii niemieckiej, t. 1: Hermeneutyczna tożsamość filozofii, red. S. Czerniak, J. Rolewski, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 13-31.pl_PL
dc.referencesBronk A. (1995), Hermeneutyka filozoficzna, [w:] Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk, Lublin: TN KUL, s. 75-92.pl_PL
dc.referencesBronk A. (1988), Rozumienie, dzieje, język. Filozoficzna hermeneutyka H.G. Gadamera, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.pl_PL
dc.referencesDilthey W. (2004), Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesDrwięga M. (1998), Paul Ricoeur daje do myślenia, Bydgoszcz: Wydawnictwo Homini.pl_PL
dc.referencesDufrenne M., Ricoeur P. (1947), Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, Paris: E ditions du Seuilpl_PL
dc.referencesDybel P. (2004), Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesDybel P. (2012), Oblicza hermeneutyki, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesFigl J. (1982), Interpretation als philosophisches Prinzip. Friedrich Nietzsches universale Theorie der Auslegung im späten Nachlass, Berlin, New York: De Gruyter.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G. (2004), Prawda i metoda, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWNpl_PL
dc.referencesHeidegger M. (2010), Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesHeidegger M. (2007), Ontologia (Hermeneutyka faktyczności), przeł. M. Bonecki, J. Duraj, Toruń : Wydawnictwo Rolewski.pl_PL
dc.referencesHofmann J.N. (1994), Wahrheit, Perspektive, Interpretation. Nietzsche und die philosophische Hermeneutik, Berlin, New York: De Gruyter.pl_PL
dc.referencesJakubowski J. (2017), Skończoność egzystencjalna. Studium nad filozofią Paula Ricoeura, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz M. (2017), Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera.pl_PL
dc.referencesJanuszkiewicz M. (2016), W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesKleszcz L. (2004), Boczne drogi. Z genealogii filozofii hermeneutycznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.pl_PL
dc.referencesLorenc W. (2019), Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesLorenc W. (2016), Filozofie skończoności, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesLorenc W. (2007), Heidegger jako krytyk i następca Diltheya. Analiza poglądów Heideggera z okresu poprzedzającego „Bycie i czas”, [w:] Heidegger w kontekstach, red. N. Leśniewski, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram, s. 35-63.pl_PL
dc.referencesLorenc W. (2008), Hermeneutyczne koncepcje człowieka. Dilthey, Misch, Bollnow, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesLorenc W. (2003), Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji Heideggerowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.pl_PL
dc.referencesMarkowski M.P. (2001), Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesMigasin ski J. (2014), W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku, Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK.pl_PL
dc.referencesNietzsche F. (1993), W opozycji do pozytywizmu, przeł. G. Sowinski, [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, red. G. Sowinski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, s. 141.pl_PL
dc.referencesPaczkowska-Łagowska E. (2000), Logos życia. Filozofia hermeneutyczna w kręgu Wilhelma Diltheya, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesPotępa M. (2016), Przełom w hermeneutyce nowożytnej. Friedrich Schleiermacher, Warszawa: Genesis.pl_PL
dc.referencesPrzyłębski A. (2010), Etyka w świetle hermeneutyki, Warszawa: Oficyna Naukowa.pl_PL
dc.referencesPrzyłębski A. (2012), Hermeneutyczna antropologia Wilhelma Diltheya, „Analiza i Egzystencja”, 19, s. 55-70.pl_PL
dc.referencesPrzyłębski A. (2005), Hermeneutyczny zwrot filozofii, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.pl_PL
dc.referencesPrzyłębski A. (2019), Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia, Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwopl_PL
dc.referencesPrzyłębski A. (2016), Krytyka hermeneutycznego rozumu. Preliminaria, Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (1985), Egzystencja i hermeneutyka, przeł. E. Bieńkowska i in., Warszawa: PAX.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (1989), Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa: PIW.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (2003b), Krytyka i przekonanie, przeł. M. Drwięga, Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (2008), O interpretacji. Esej o Freudzie, przeł. M. Falski, Warszawa: Wydawnictwo KR.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (2003a), O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesRicoeur P. (1986), Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa: PAX.pl_PL
dc.referencesScholtz G. (1994), Czym jest i od kiedy istnieje „filozofia hermeneutyczna”?, przeł. D. Domagała, [w:] Studia z filozofii niemieckiej, t. 1: Hermeneutyczna tożsamość filozofii, red. S. Czerniak, J. Rolewski, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 41-67.pl_PL
dc.referencesSchrift A. (1990), Nietzsche and the Question of Interpretation, London: Routledge.pl_PL
dc.referencesSzulakiewicz M. (2004), Filozofia jako hermeneutyka, Toruń : Wydawnictwo UMK.pl_PL
dc.referencesVattimo G. (1996), Hermeneutyka – nowa koiné, przeł. B. Stelmaszczyk, „Teksty Drugie”, 1, s. 121-131pl_PL
dc.referencesWiehl R. (2004), Poza teorią poznania i filozofią egzystencji. Filozoficzna hermeneutyka H.G. Gadamera, przeł. A. Przyłębski, [w:] Dziedzictwo Gadamera, red. A. Przyłębski, Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 255-279.pl_PL
dc.relation.volume4pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record