Show simple item record

dc.contributor.authorPopiołek, Wojciech
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2022-06-01T12:53:52Z
dc.date.available2022-06-01T12:53:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationPopiołek W., Odpowiedzialność spółki kontrolującej za szkodę wyrządzoną przez spółkę filialną, [w:] Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 99-111, https://doi.org/10.18778/8088-055-9.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-055-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42044
dc.descriptionZasada autonomii prawnej spółek akcyjnych - wynikająca z przyjętej w prawie polskim koncepcji istoty osobowości prawnej - jest uznawana za jedną z podstawowych zasad prawa spółek handlowych. Przejawia się to we wzajemnej autonomii prawnej spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy. To samo dotyczy spółek działających w grupach kapitałowych, w których spółka dominująca (spółka dominująca) jest dominującym udziałowcem spółki zależnej (spółki zależnej). Relacja dominacji nie prowadzi do zniesienia zasady autonomii spółki i jej partnera.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectspółka dominującapl_PL
dc.subjectspółka zależnapl_PL
dc.subjectodpowiedzialność pozakontraktowapl_PL
dc.subjectspołeczeństwo dominującepl_PL
dc.titleOdpowiedzialność spółki kontrolującej za szkodę wyrządzoną przez spółkę filialnąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number99-111pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-056-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteWojciech Popiołek, Profesor zwyczajny, dr hab., Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.pl_PL
dc.referencesKaliński M., Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKarolak A., Prawne mechanizmy ochrony spółki córki i jej wierzycieli w strukturze holdingowej, „Prawo Spółek” 2001, nr 5.pl_PL
dc.referencesKasprzyk R., Glosa do wyroku Sądu najwyższego z dnia 13 października 1987, OSP, 1989, nr 7, tekst 12.pl_PL
dc.referencesKodeks cywilny, Komentarz, vol. III, red. A. Kidyba, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKodeks cywilny, Komentarz, vol. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKondek J.M., Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMieciński M., Niedokapitalizowanie spółki z o.o. a wysokość kapitału zakładowego, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 6.pl_PL
dc.referencesOpalski A., Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesOwczarek M., Problem bezprawności względnej w systemie odpowiedzialności deliktowej, „Palestra” 2004, nr 5–6.pl_PL
dc.referencesSafjan M., Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne, [w:] Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesSołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych, Komentarz, vol. III, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSośniak M., Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959.pl_PL
dc.referencesStecki W., Problematyka odpowiedzialności za szkodę pośrednią, [w:] Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy), red. S. Sołtysiński, Poznań 1990.pl_PL
dc.referencesSystem prawa handlowego, vol. II, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSystem Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część ogólna, vol. VI, red. Z. Radwański, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSzpunar A., Czyny niedozwolone w kodeksie cywilnym, „Studia Cywilistyczne” 1970, vol. XV.pl_PL
dc.referencesSzpunar A., Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej, Bydgoszcz 2000.pl_PL
dc.referencesWłodyka S., Prawo koncernowe, Kraków 2003.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-055-9.07
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe