Recent Submissions

 • Preferencje turystyczne łódzkich studentów 

  Mordwa, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Artykuł jest efektem badań percepcji przestrzeni Polski pod względem preferencji turystycznych wśród grupy studentów geografii Uniwersytetu Łódzkiego. Z wrócono uwagę na istniejącą zależność między zdolnością identyfikacji ...
 • Struktura narodowościowo-wyznaniowa Polski 

  Sobczyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  W artykule rozważana jest kwestia zróżnicowania wyznaniowego społeczeństwa polskiego, ujęta na tle struktury narodowościowej Polski. Kwestionowane są przy tym, funkcjonujące w świadomości społecznej stereotypy, wiążące ...
 • Łódź: sposób zarządzania miastem. Spojrzenie brytyjskie 

  Young, Craig; KACZMAREK, SYLWIA (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Niniejszy artykuł jest analizą systemu zarządzania miastem po reform ach politycznych i gospodarczych 1989 r. na przykładzie Łodzi. Autorzy komentują przydatność dla Łodzi zaprezentowanych punktów widzenia. Głównym celem ...
 • Przemiany strukturalne funkcji przemysłowych miast województwa płockiego w latach 1987-1994 

  Walkiewicz, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze własności i wielkości przedsiębiorstw przemysłowych oraz przemian przemysłowej struktury funkcjonalnej miast województwa płockiego.
 • Struktura przestrzenna miasta Preszowa w świetle koncepcji urbanizacji wewnątrzmiejskiej 

  Matlovič, Renè (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  W artykule przedstaw iono zastosow anie koncepcji urbanizacji wewnątrzmiejskiej w ocenie syntetycznej struktury przestrzennej słowackiego miasta Preszowa. Na podstawie analizy czynnikowej oraz bonitacji punktowej określono ...
 • Z problematyki rozmierzania miast średniowiecznych na obszarze Polski Środkowej 

  Kulesza, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Autor artykułu szuka odpowiedzi na pytanie o miary, jakie stosowano przy rozmierzaniu miast lokacyjnych na obszarze Polski Środkowej w średniowieczu. Na kilkunastu wybranych przykładach dokonuje analizy ówcześnie stosowanych ...
 • Osadnictwo wiejskie w okresie zmiany ustrojowej (kryzys wsi w Europie Środkowej i Wschodniej) 

  Rey, Violette; Baczwarow, Marin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Okres przejścia ustrojowego w Europie Środkowej i Wschodniej wiąże się nie tyle ze zmianami fizjonomicznymi wsi co z głębokimi zmianami funkcjonalnym i, a ściślej dysfunkcyjnymi: depopulacja obszarów wiejskich, spadek ...
 • Polonia francuska - ewolucja struktury przestrzennej i demograficzno- społecznej 

  Dzieciuchowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  W artykule przedstawiono kierunki i dynamikę zmian struktury przestrzennej i demograficzno-społecznej Polonii francuskiej, zarówno od strony obszarów odpływu, jak i napływu migracyjnego. Zakres czasowy opracowania obejmuje ...
 • Wieloznaczność terminów „regionalizacja” i „regionalizm” 

  Rochmińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  W artykule przedstaw iono krótki rys historyczny, dotyczący rozwoju regionalizmu w Europie ze zwróceniem uwagi na specyficzną sytuację Polski oraz na ewolucję tego terminu. Głównym celem było zebranie i pogrupow anie ...
 • Tożsamość lokalna i regionalna. Region łódzki 

  Rembowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  Niniejszy tekst jest próbą weryfikacji tezy o zaniku form świadomości terytorialno- -społecznej w społeczeństwach industrialnych o przeszłości totalitarnej. Współcześni socjologowie twierdzą, że w takich społeczeństwach ...