CONTENT

  Dysfunkcje i patologie sprawowania władzy


 1. Panoptikum naukowe; co znaczy to, czy wiesz?
  Zdzisław Chmal
 2. Niedostatki w sferze funkcjonowania i organizacji działalności w strukturach władzy OPZZ (w ocenie jego działaczy)
  Kazimierz Doktór, Waldemar Stelmach
 3. Patologia w procesie sprawowania władzy na poziomie samorządu terytorialnego
  Zdzisława Janowska
 4. Działania antykorupcyjne – wybrane przykłady
  Anna Kubiak
 5. Dysfunkcje w zakresie realizacji polityki równości płci
  Katarzyna Tracz-Krupa
 6. Zawłaszczanie stanowisk w administracji samorządowej – element umacniania systemu władzy
  Waldemar Walczak
 7. Aktywność polityczna i aspiracje do władzy samorządowej członków lokalnych grup działania
  Danuta Walczak-Duraj
 8. Dysfunkcje w kierowaniu ludźmi


 9. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w kulturze opartej na poszukiwaniu winnych
  Barbara Chomątowska
 10. Identyfikacja zaniedbań w sferze personalnej przedsiębiorstw – ich uwarunkowania i konsekwencje
  Małgorzata Gableta, Andrzej Bodak
 11. Błędy komunikacyjne w procesie oceny 360 stopni (W świetle doświadczeń firmy doradztwa personalnego)
  Lidia Jabłonowska, Justyna Adamczyk
 12. Dysfunkcje systemu wynagradzania w organizacji
  Piotr Olesiak
 13. Absencja pracownicza a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi
  Małgorzata Striker
 14. Dysfunkcje w zakresie awansu kadry kierowniczej łódzkich przedsiębiorstw na wybranych przykładach
  Małgorzata Syper-Jędrzejak
 15. Dysfunkcje w zarządzaniu czasem w procesie pracy kierowników
  Wojciech Ulrych
 16. Dysfunkcje i patologie zarządzania ludźmi w różnych sferach działalności


 17. Zarządzanie zasobami ludzkim w ramach zatrudnienia tymczasowego – studium przypadku
  Dominika Bąk-Grabowska
 18. Dysfunkcje w procesach rekrutacji i selekcji do contact center
  Agnieszka Bera
 19. Szkolenie i doskonalenie zawodowe w policji: inwestycja w kapitał ludzki czy biurokratyczna uciążliwość?
  Piotr Bohdziewicz
 20. Potencjalne dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach hierarchicznych na przykładzie policji
  Agnieszka Jóźwiak
 21. Ubezpieczenie jako instrument finansowania ryzyka zawodowego młodych matek
  Mira Machowiak
 22. Pracownicy w procesie implementacji outsourcingu – analiza przypadków
  Elżbieta Marcinkowska
 23. Dysfunkcje systemu człowiek – praca w podmiotach leczniczych
  Marzena Pytel-Kopczyńska
 24. (Dys)funkcjonalne rozwiązania w zakresie kształtowania warunków pracy. Przykład firmy google
  Katarzyna Wojtaszczyk
 25. Błędy i uchybienia w procesie zarządzania projektami i sposoby ich ograniczania – wybrane aspekty
  Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz
 26. Psychospołeczne aspekty dysfunkcji w zarządzaniu ludźmi


 27. Whistblowing, czyli demaskacja pracownicza w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  Marek Andrzejewski
 28. Warunki pracy a stres zawodowy i zdrowie pracowników
  Renata Borkowska, Marta Rutkowska
 29. Od romansu do molestowania seksualnego w środowisku pracy
  Anna Góralewska-Słońska
 30. Próba zniewolenia pracowników w sektach korporacyjnych
  Aleksandra Kosenda, Paulina Kukuła
 31. Deliberacja jako sposób zapobiegania dysfunkcyjnym oddziaływaniom konfliktów
  Aneta Krzewińska, Marzena Wiśniak
 32. Czynniki kształtujące postawy wobec rozmowy oceniającej – wybrane problemy
  Anna Michałkiewicz
 33. Czynniki ograniczające innowacyjność pracowników
  Agata Pietroń-Pyszczek
 34. Skłanianie pracowników do pracy w czasie wolnym w wyniku zastosowania komunikacji elektronicznej
  Piotr Wróbel

Recent Submissions

View more