Spis treści

1. Słowo wstępne
Albin Głowacki
2. Portugalski handel wolframem podczas II wojny światowej – uwarunkowania, specyfika, konsekwencje / Portuguese trade of wolfram during world war II – conditions, characteristics, implications
Monika Nowak-Vilela
3. Sprawy ruchu oporu w okupowanej Polsce w audycjach rozgłośni im. T. Kościuszki / The resistance issues in occupied Poland in broadcasts of Tadeusz Kosciuszko’s radio station
Adrian Karolak
4. Julia Brystygierowa wobec tworzenia komunistycznych organizacji polskich w ZSRR (Polski Komitet Narodowy i Centralne Biuro Komunistów Polski) / Julia Brystygierowa towards forming Polish communist organisations in USSR (The Polish National Committee and Central Bureau Communists of Poland)
Przemysław Stępień
5. Zarys działalności Wydziału Kulturalno-Oświatowego Zarządu Obwodowego Związku Patriotów Polskich we Lwowie w latach 1944–1946 / The outline of activity of the Cultural and Educational Departament of Polish Patriots Peripheral Management in Lvov in years 1944–1946
Rafał Kazimierz Nowak
6. Hiszpania gen. Franco w założeniach komunistycznej propagandy jako egzemplifikacja aksjomatów strategicznych Związku Radzieckiego (1944–1946) / General Franco’s Spain in the discourse of communist propaganda as an exemplification of the strategic axioms of the Soviet Union (1944–1946)
Sebastian Zawistowski
7. Społeczno-ekonomiczne położenie Białorusinów Białostocczyzny jako dominujący czynnik decyzji o przesiedleniu w latach 1944–1947 / Социально-экономическое положение Белорусов Белосточчины как доминантый аспект решения о переселении в 1944–1947 гг.
Helena Koniuszek (Alena Kaniushok)
8. Uwagi o genezie polsko-radzieckiej umowy repatriacyjnej z 6 lipca 1945 r. / Заметки на тему генезиса польско-советского соглашения о репатриации от 6 июля 1945 г.
Wojciech Marciniak
9. Organizacja i działalność służb zaopatrzeniowych w Łódzkim Okręgu Wojskowym w latach 1945–1946 / Organization and activities of the supply services in the Lodz Military District in years 1945–1946
Witold Jarno
10. Środowisko dziennikarskie w Łodzi w latach 1949–1956 / The journalistic community in Lodz between 1949–1956
Grzegorz Mnich
11. Wybory do Sejmu PRL II kadencji w dniu 20 stycznia 1957 r. (na przykładzie Łodzi) / Der Parlamentswahlen zweiter Sejmszeit 20 Januar 1957 (auf dem Beispiel Lodsch)
Piotr Ossowski
12. Twórczość literacka internowanych w czasie stanu wojennego (1981–1983) / The literary output of internees in time of martial law (1981–1983)
Kamila Orman
13. Etnolingwistyczna istota nacjonalizmu litewskiego i antypolonizm Litwinów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. / Этнолингвистическая сущность литовского национализма и литовский анти-полонизм в конце 80-х и в начале 90-х годов ХХ в.
Barbara Jundo-Kaliszewska

Recent Submissions