Recent Submissions

 • Municipal Authonomy in Federalist States 

  Bischoff, Ivo; Bohnet, Armin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  W większości państw władza administracyjna nie jest skoncentrowana wyłącznie na szczeblu centralnym, lecz jest rozdzielona pomiędzy władzę na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Jednocześnie stopień samodzielności ...
 • Funkcje i znaczenie Kreditanstalt fur Wiederaufbau jako instytucji wspierającej sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech 

  Michalska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Extreme importance of the small and medium-sized enterprises for the functioning of the economy is unquestionable. However, this sector often does not have enough prospects for development, especially in the countries ...
 • Rachunek kosztów w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej 

  Beda, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The above-presented analysis of the profitability threshold as well as fixed and variable cost models is absolutely necessary for a rational management of financial resources that medical units have at their disposal. ...
 • Kierunki zmian ustawy o kontroli skarbowej 

  Dębski, Ryszard Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Monitoring finance act was amended many times. However the most important and the farreaching changes were included in the amendment dated 7.11.96. It resulted in change of scope and aim of finance audit, the broadening ...
 • Dochody gmin z tytułu obrotu nieruchomościami 

  Polańska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Commune is one of the participants in the real estate market. The revenues from the trade in the real property owned by the commune are a component of the revenues from the commune’s assets. The commune has a considerable ...
 • Znaczenie programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 

  Jóźwicki, Rafał ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  On the first place, the author describes Mass Privatization Program in Poland. Secondly, a reader is acquainted with this aspect of the Program, which are related to the capital market. The inferences of the research ...
 • Prawne i ekonomiczne uwarunkowania kredytowania gmin przez banki w Polsce 

  Czajkowska-Hamdi, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  This report has the aim to perform the legal and the economic bases of direct financing of local self - government etities by banks. It presents most important legal acts regulating a matter of financial independence of ...
 • Fundusze celowe w ochronie środowiska 

  Burchard-Dziubińska, Małgorzata ORCID; Burzyńska, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  The system of financing environmental protection in Poland shaped over the years meets solely the immediate needs. Earmarked funds designed for environmental protection and made at central and regional levels play a ...
 • Pojęcie i zakres środków publicznych a warunki pomocy publicznej dla przedsiębiorstw 

  Guziejewska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Considering the expanding functions and activities of public authorities the concept of public money has been attracting more and more attention. This category is very complex as the concepts of the public sector and ...
 • Sektor bankowy w procesie transformacji 

  Czechowska, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)
  Sektor banks of Poland aspirates to banking specific for market economies. Transformation began in 1989 when one introduced two levels in banking system: central bank and commercial banks. Main tendencies of bank transformation ...
 • Wstęp 

  Mikołajczyk, Bożena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003)