CONTENT  Część I: Determinanty rozwoju rynków finansowych


 1. Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych - prognozy 2004-2005
  Dorota Miszczyńska
 2. Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce
  Piotr Wdowiński, Daniel Wrzesiński
 3. Rozwój ubezpieczeń życiowych i majątkowo-osobowych w Polsce w latach 1990-2000 jako element rynku kapitałowego
  Stanisław Wieteska
 4. Część II: Modele kursów walutowych i stóp procentowych


 5. O ryzyku kryzysu walutowego
  Władysław Milo, Zuzanna Kozera
 6. Testowanie nieliniowej integracji i kointegracji. Przykład weryfikacji hipotezy parytetu siły nabywczej
  Joanna Bruzda
 7. Wykorzystanie spreadu stóp procentowych w badaniach aktywności gospodarczej oraz procesów inflacyjnych
  Jarosław Janecki
 8. Analiza realnego kursu walutowego
  Władysław Milo, Daniel Wrzesiński
 9. Metody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowych
  Michał Stachura
 10. Część III: Polityka pieniężna a rynki finansowe


 11. Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji)
  Stanisław Kluza, Andrzej Sławiński
 12. Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002
  Robert Kelm
 13. Część IV: Optymalizacja portfela papierów wartościowych


 14. Portfele klasyczne, fundamentalne i zdywersyfikowane poziomo - analiza porównawcza
  Waldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska
 15. On Duration-Dispersion Strategics for Portfolio Immunization
  Marek Kałuszka, Alina Kondratiuk-Janyska
 16. Dynamiczna alokacja aktywów - Model Markowitza
  Piotr Fiszeder
 17. Część V: Instrumenty finansowe - wycena i ryzyko


 18. Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries
  Jacek Osiewalski, Mateusz Pipień
 19. Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WAR SET - czas
  Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch
 20. Jednoczynnikowe modele stopy procentowej - ocena przydatności do celów wyceny oraz analizy oczekiwań inwestorów
  Marcin Stamirowski
 21. Część VI: Ekonometria finansowa - modele i zastosowania


 22. Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa
  Marek Łażewski, Krzysztof Zator
 23. Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości
  Małgorzata Doman
 24. Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej
  Ryszard Doman
 25. Część VII: Zastosowania nowoczesnych metod optymalizacji i symulacji w finansach


 26. Zastosowanie lokalnej aproksymacji wielomianowej do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych
  Witold Orzeszko
 27. Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji
  Grzegorz Szafrański

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more