Recent Submissions

 • l'État et la religion dans la philosophie de Hegel 

  Suska, Mirosława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Idea wolności Jeat klamrą spinającą całą filozofię Hegla. Chrześcijaństwo niesie ze sobą świadomość wolności - państwo Jeet Jej realizacją. Dlatego też idea ta w owej podwójnej relacji Jawi się Jako punkt centralny ...
 • L'histoire de la raison salon Kant 

  Bourgeois, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Autor ukazuje pojawiającą się w ayśll kantowakiej perspektywę historyczną wyrażającą się w izomorfizmie przebiegu historii politycznej i historii rozumu. Zarówno proces historyczny. Jak rozwój myśli, prowadzą do tego ...
 • La critique hégélienne de la construction kantienne de la matiére a partir des forces d'attraction et de repulsion dans la "Science de la Logique" 

  Stanguennec, André (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Autor rozważa heglowskie pojęcie konstrukcji spekulatywnej (dowodu) w zastosowaniu do analizy i krytyki kantowskiego pojęcia materii Jako Jedności przyciągania i odpychania, ukazując kierunek dokonanej przez Hegla ...
 • Alexis de Tocqueville vis a vis des courante de la pensée sociale franęaise du XIXе siécle 

  Osiński, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Na wstępie autor twierdzi, że w wyniku Wielkiej.Rewolucji nastąpił podział francuskiej myśli politycznej XIX w. na dwa przeciwstawne sobie nurty: konserwatyzm i doktryny socjalistyczne. Przeciwstawienie takie utrudnia ...
 • Aliénation du cogito - principes de la psychologie du Bergson et de Jung 

  Kępczyńska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Artykuł podejmuje zagadnienia struktury osobowości 1 filozoficznych podstaw psychologii oraz etyki w filozofii Bergsona i Junga. Psychologiczna aparatura pojęciowa Junga jest tak rozbudowana, że próżno by szukać jej ...
 • Merleau-Ponty et Husserl 

  Court, Raymond (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Odtworzenie założeń antropologicznych filozofii historii i wolności ludzkiej Merleau-Ponty'ego możliwe Jest Jedynie w konfrontacji z mysią Husserla 1 stanowiskami strukturalistycznymi. Merleau-Ponty polemizuje z ...
 • Marx et la philosophie 

  Pousseur, Jean-Marie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  W artykule autor ustosunkowuje się do dwóch sposobów interpretacji filozofii Marksa prezentowanych przez M. Henry w pracach "Une philosophie de la realite" i "Une philosophie de 1'Eсопоmie" oraz książkach L. Althussera ...
 • Ľontique dans la philosophie de Martin Heidegger 

  Malherbe, Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Ontyczność służy Heideggerowi przede wszystkim do wskazania ietotnej różnicy między Jego "ontologią fundamentalną" a dotychczasową metafizyką. Heideggera pytanie o Bycie Jest pytaniem o sens i prawdę Bycia. Cała ...
 • L'homme, l'histoire et l'Univers chez Hegel et Marx 

  Panasiuk, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Proces rozwoju myśli filozoficznej Zachodu - poczynając od antyku poprzez tradycję chrześcijańską aż do Oświecenia - prowadzi do destrukcji absolutu «»oralnego i metafizycznego. Najdobitniej opozycję między pozbawionym ...