Recent Submissions

 • Some Troubles with Defining Pedagogical Notions 

  Horbaczewska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Język nauk pedagogicznych wielokrotnie poddawany był krytyce. Jego porządkowanie należy rozpocząć od sprecyzowania pojęć: „wychowanie” , „kształcenie” i „nauczanie” , uważanych za podstawowe pojęcia pedagogiczne, a dotąd ...
 • Les aspects pragmatiques de ľanalyse logique des questions 

  Lewandowska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Artykuł dotyczy pragmatycznych aspektów badań nad pytaniami. Przedmiot rozważań stanowiły relacje między pytaniami a użytkownikiem języka, posługującym się pytaniami dla realizacji różnych celów. Problematyka zastosowań ...
 • A la recherche d'un (impossible) démonstrateur intelligent 

  Bailhache, Patrice (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  W ostatnich latach wraz z rozwojem nauk komputerowych, pojawiło się wiele programów mających wspomagać nauczanie logiki. Większość z tych programowań sluży do sprawdzania rachunków, a nic do dowodzenia twierdzeń, ponieważ ...
 • An Algebraic Approach to a Concept of Proposition 

  Vanderveken, Daniel; Nowak, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  W artykule analizuje się pojęcie „proposition" (sądu w sensie logicznym) wprowadzone w pracy D. Vandervekena What is a Proposition, stosując metody algebraiczne. Analiza ta umożliwia głębsze zrozumienie tego pojęcia, ...
 • Droit, logique et théorie de ľargumentation 

  Kleszcz, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Autor przedstawia i poddaje analizie, stworzoną przez Ch. Perelmana koncepcję logiki prawniczej. Rozpatrując ten problem autor odwołuje się do teoretycznego modelu stosowania prawa. Analizy Perelmana doprowadziły go, jak ...
 • Analyticity and Metamathematics 

  Woleński, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Chociaż rozróżnienie sądów analitycznych i syntetycznych pojawiło się po raz pierwszy u Kanta, to pokrewne pojęcia można odnaleźć już u Hume’a i Leibniza. Autor zestawia i analizuje różne definicje i charakterystyki ...
 • Powerful Paraconsistent Logic 

  Urchs, Max (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  W pracy prezentowane są niektóre wyniki dotyczące wprowadzonej, w jednej z poprzednich prac autora, klasy tzw. dyskusyjnych systemów Jaśkowskiego. W szczególności zwraca się uwagę na parakonsystentność owych systemów, ...
 • Atomistic Universes of Individuals 

  Strawiński, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Autor przedstawia krytyczną analizę pewnych idei nominalistycznej teorii N. Goodmana w interpretacji R. Eberlego. Teoria ta, czyli „rachunek indywiduów", oparta jest na trzech podstawowych pojęciach, zasadzie sumowania, ...
 • Humanistic Philosophy of Science and Its Main Epistemological Problem 

  Maryniak, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Prezentowany artykuł stanowi próbę własnego podejścia do filozofii nauki. Autor występuje przeciwko tradycyjnemu, scjentyzującemu stanowisku w tej dyscyplinie filozoficznej. Negatywnym odniesieniem dla pracy są także ...
 • On Thought and Proposition 

  Kaczmarek, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Pojęcie sądu w sensie logicznym nie jest jednoznacznie scharakteryzowane w literaturze logicznej. Jednakże we wszystkich ważnych definicjach wskazuje się na znaczenie, sens lub konotację zdań oznajmujących. W artykule ...
 • Conditionals, Based on Strict Entailment 

  Scheffler, Uwe (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  W artykule rozważa się okresy warunkowe oparte na systemie ścisłego entailment Fs skonstruowanym przez Wessela. Poprzez uzupełnienie aksjomatyki i reguł inferencji Fs otrzymuje się system FSK, posiadający dwie struktury ...
 • Is Kazimierz Ajdukiewicz's Critique of Idealism ConclusiveIs Kazimierz Ajdukiewicz's Critique o f Idealism Conclusive? 

  Rosiak, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Ajdukiewicz podejmował kilkakrotnie próbę analizy i krytyki metafizycznego idealizmu zarówno w jego wersji obiektywnej, jak subiektywnej. Angażował do tego celu pewne pojęcia i wyniki współczesnej metalogiki, co stanowiło ...
 • Misunderstandings about Understanding 

  Jadacki, Jacek Juliusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Punktem wyjścia rozważań są cztery hipotezy: dwie leksykalne, gramatyczna i historyczna: 1. Wyrażenie „rozumieć" jest polisemem i to podwójnie: a) wieloznacznością właściwą wielu predykatom mentalnym (tj. może mieć w ...
 • Une „Science des livres” est-elle possible? 

  Gaudin, Claude (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Artykuł stanowi uzasadnienie twierdzącej odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest „Nauka o książce Katalogi oraz bibliografie pełnią funkcję przewodników wskazujących czytelnikom drogi poznania; zawierają one wiedzę ...