Spis treści

1. Słowo wstępne
Zbigniew Anusik
2. Ostatnia bitwa cesarza Juliana (24–26 lipca 363 r.) / The last battle of Emperor Julian (24–26 VII 363)
Adrian Drabik
3. Kultura słowa mówionego jako element życia codziennego na ziemiach polskich w dobie baroku / Culture of the spoken word as a part of daily life in the Polish lands in the Baroque era
Agnieszka Laddach
4. Neofici żydowscy w Łodzi w XIX wieku / Jewish neophytes in Łódź in the 19th century
Anna Gawryszczak
5. Działalność społeczno-gospodarcza księcia Stanisława Lubomirskiego (1875–1932) do 1914 r. / Tätigkeit sozioökonomisch den Prinz Stanislaw Lubomirski (1875–1932) bis 1914 J.
Łukasz Cholewiński
6. Lodzermensche z oblężonego miasta – łodzianie na łamach pamiętnika Cezarego Jellenty „Wielki zmierzch” / Lodzermensche from the sieged city – the citizens of Łódź presented in the Cezary Jellenta’s diary entitled “The Great Twilight”
Aneta Stawiszyńska
7. Powstanie i działalność Narodowej Partii Robotniczej-Lewicy w Łodzi w latach 1926–1932 / The establishment and activities of the National Workers’ Party – the Left in Łódź in the years 1926–1932
Jarosław Kubiak -Vilela
8. Kształcenie i praca nauczycieli w szkołach polskich oraz mniejszościowych na Górnym Śląsku w latach trzydziestych XX w. / Education and work of teachers in Polish and the Polish minority schools in Upper Silesia in the thirties of the twentieth century
Katarzyna Śliwak
9. Akcja polskiej placówki dyplomatycznej na Węgrzech wobec „reakcyjnych” organizacji polonijnych (1946–1950) / Action of Polish diplomatic post in Hungary toward the Polish diaspora’s ‘reactionary’ organisations (1946–1950)
Aleksandra Sylburska
10. Kobiety Konspiracyjnego Wojska Polskiego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi (1946–1955) / Women of Underground Polish Army in Military Regional Court in Łódź (1946–1955)
Karolina Feder
11. Relacje państwo – Kościół w czasach stalinizmu (1948–1953) w świetle publikacji „Tygodnika Powszechnego” i „Trybuny Ludu” / A look at the relationship State – Church in the times of Stalinism (1948–1953) – in the light of „Tygodnik Powszechny” and „Trybuna Ludu”
Przemysław Stawarz
12. Norwegia wobec Bloku Wschodniego na tle wydarzeń roku 1968 w Czechosłowacji / Norway forwards the Eastern Block presented on events in Czechoslovakia 1968
Mirosław Romański
13. Kwestia Malwinów/Falklandów w polityce zagranicznej prezydenta Carlosa Menema / The question of the Falkland Islands in the foreign policy of Carlos Menem
Agnieszka Kita
14. Odbudowa samorządu terytorialnego w Kutnie. Kampania i wybory do rady miejskiej w 1990 r. / Reconstruction of Local Authority in Kutno. Campaign and Election to the City Council in 1990
Ewa Kacprzyk

Recent Submissions