Show simple item record

dc.contributor.authorWalczak, Waldemar
dc.date.accessioned2015-08-18T17:45:05Z
dc.date.available2015-08-18T17:45:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationW. Walczak, Formy i przejawy dyskryminacji pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 245-261.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-545-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11554
dc.descriptionrozdział z: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest rozpoznanie i kompleksowa analiza zagadnień związanych z problematyką dyskryminacji pracowników w jednostkach administracji samorządowej. Prawne aspekty dyskryminacji zostały wnikliwie omówione z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych oraz zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rozważania teoretyczne zostały poparte wynikami własnych badań empirycznych, zwracając szczególną uwagę na łamanie fundamentalnej zasady równości wobec prawa, zwłaszcza na etapie nawiązywania stosunku pracy, możliwości awansowania, a także zasad wynagradzania.pl_PL
dc.description.abstractThe purpose of this article is presenting a comprehensive analysis and diagnosis related with problems of the discrimination against employees in self –government units. The main aspects of discrimination were presented with regard to legal articles of Constitution of the Republic of Poland as the basic law for the State, the legal article of labour code, and the principles of the local government activity. Apart from theoretical considerations, empirical research were conducted, putting the particular emphasis on breaking the fundamental rule equal rights, both on the stage of methods and techniques applied in the recruitment processes, rules and potentialities of promotion, as well as principles of remuneration.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectdyskryminacja pracownikówpl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectemployees discriminationpl_PL
dc.subjectself-government administrationpl_PL
dc.titleFormy i przejawy dyskryminacji pracowników w jednostkach samorządu terytorialnegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number[245]-261pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesCzubasiewicz H., Nogalski B. [2006], Kompetencje kadr kierowniczych w dążeniu do doskonałości, [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlorek L. [2010], Prawo pracy, 12 wydanie, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanowska Z. [2005], Patologia władzy samorządowej, [w:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKędziora K., Śmiszek K. [2010], Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKieżun W. [2009], Patologia zarządzania publicznego, [w:] materiały z konferencji W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989-2009, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKieżun W. [2005], O sprawną administrację publiczną, Fundacja Ius et Lex, Nr (III) 1/2005, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMasłyk-Musiał E. [2010], Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSajkiewicz A. [2007], Projakościowa kultura zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Pocztowski A. (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalczak W. [2010a], Metody rekrutacji i doboru menedżerów w jednostkach samorządu terytorialnego, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, 3-4/2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWalczak W. [2010b], Powoływanie członków rad nadzorczych spółek z kapitałem samorządów ─ ramy prawne i praktyka, „Przegląd Corporate Governance”, 1/2010, Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZbiegień Maciąg L. [2006], Etyczne przedsięwzięcia w organizacji, [w:] Zbiegień- Maciąg L. (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Kraków.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r., Nr 78, poz. 483).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r., Nr 223, poz. 1458).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy ─ Kodeks pracy oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r., Nr 105, poz. 655).pl_PL
dc.referenceshttp://www.uml.lodz.pl.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record